Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Јанвар 2019

Мүхалифәтин интернет телевизијасы вә телеканализасијаларымыз – Ефир мәканы халга верилмәсә...

Доғру едиб етмәмәләриндән асылы олмајараг игтидары, шәхсән Илһам Әлијеви һәр ҝүн сөјән инсанлара "сөјүш мүхалифәти" ады верибләр
Азәрбајҹанда гәсдән телеканализасијалар нәҹасәтлә долу олан ҝүндән етибарән мүхалифәт, өлкәни тәрк едиб ҝедән, хариҹдә јашајан инсанлар интернети телевизијаја чевирибләр. Тәбии ки, игтидар буну һесаба алмалы иди. Сән бу ҹамаата телевизија вермәјәндә онлар ҝедиб Алманијада канал ачар, Авропанын мүхтәлиф јерләриндә, Америкада интернет телевизијасы ачарлар, "Јоу Тубе" васитәсилә дәрдләрини дүнјаја ешитдирәрләр. Сиз елә билмәјин ки, бу фәалијјәтләрин бир сәмәрәси јохдур. Бахын, доғру едиб етмәмәләриндән асылы олмајараг игтидары, шәхсән Илһам Әлијеви һәр ҝүн сөјән инсанлара "сөјүш мүхалифәти" ады верибләр. Билирсинизми, һәтта бу јахынларда һакимијјәтин "чәнәси" олан Рауф Арифоғлунун, даһа доғрусу Әли Һәсәновун гәзети олан "Мүсават" гәзетиндә арифоғлусифәт бир јазар өзү дә бир аҹы һәгигәти етираф едирди. Етирафы да гыса олараг бундан ибарәтдир ки, каш елә кечмиш мүхалифәтин гәдрини биләрдик, инди о мүхалифәти "сөјүш мүхалифәти" әвәз едиб. Зарафат кими баша дүшмәјин һа, һеч бир јерли медија органыны веҹинә алмајан, јерли мәтбу органлара дејил, Русијанын вә диҝәр хариҹи өлкәләрин мәтбу органларына мүсаһибә вермәји хошлајан Илһам Әлијевин командасы бу мүхалифәтә "сөјүш мүхалифәти" ады вериб. Демәли, онлар интернет васитәсилә јахшыҹа изләнир, сејр едилирләр. Үстәлик, бунлар јарамаз командаја неҹә дағ чәкибләрсә һәлә дә бу телевизијалар дилдән дүшмүр. Бу телевизијаларын бахыҹылары Миршаһинин каналындан, АЗТВ-дән, Лидер ТВ-дән вә башга телеканализасијалардан даһа чохдур. Чүнки АЗТВ јалтаглыг, шәрәфсизлик, машшенниклик ашылајырса, диҝәр каналлар әхлагсыз мүғәнниләри, апарыҹылары реклам едир. Халг нәјә бахсын. Беләликлә дә, телевизору сөндүрүб интернетә үз тутур. Чүнки ады чәкилән интернет, Јоу Тубе каналларында халгын дәрди данышылыр, һәгигәтләр чатдырылыр.

Әлбәттә телеканализасијаларымызда, канализасија ији верән аҝент гәзетләрдә мүхалифәт битмиш-түкәнмиш кими гәләмә верилир. Амма битиб-түкәнибсә дә һәр дәфә игтидарын зәнҹирлиләри мүхалифәти "дирилтмәклә" мәшғул олурлар. Дәфәләрлә ҝөрмүсүнүз ки, Милли Шуранын митингләриндә игтидар зәнҹирлиләри митингә ҝәлмәјә-ҝәлмәјә, санки мүәјјән ҹиһазлар васитәсилә (бәлкә дә космосдан) бирбаша Әли Кәримлинин ағзыны ҝүдүрләр, ҹәм олуб ҝөзләјирләр ки, бир сөз десин, о саат башласынлар һүрмәјә. Һалбуки өзләри бир јандан дејирләр ки, мүхалифәт артыг арадан ҝедиб. Ону да дејим ки, һүрәнләр дә елә-белә адамлар дејил. Бәли, халгын нәзәриндә беш гәпијә дәјмәјән, депутатханада Рамиз Меһдијевин ҝөстәришијлә сечилән, Әли Һәсәновун диктәләрини гәзетиндә чап едән тахтабитиләрдир. Амма игтидарын нәзәриндә мүһүм адамлардыр. Игтидар онлара депутатханада јер (Елшән Мусајев кими), телеканализасијада верилиш (Миршаһин кими), дәбдәбәли офис, диван, кресло (Арифоғлу кими) вериб дејир ки, бунларын мүгабилиндә баҹардығыныз гәдәр мүхалифәти ҝәмирин. 

Бир тәрәфдән севиндириҹи мәгамдыр. Интернетдә телевизија ачан инсанлар јахшы иш ҝөрүбләр. Онлардан илһам алараг диҝәр садә вәтәндашлар да Јоу Тубе каналында пејда олуб өз аҹынаҹаглы вәзијјәтләрини чәкиб каналда пајлашырлар. Беләликлә дә һәр дәфә Јоу Тубе каналында јени-јени гәһрәманлар пејда олур. Әлбәттә бу инсанлар манитор гәһрәманлары дејил, һәгигәтдә гәһрәмандырлар. Садәҹә онлара игтидар телевизијада јер вермәдији үчүн онлар да мәҹбур олуб бу ҹүр техники васитәләрдән истифадә едиб һаггларыны гәсбкарлардан тәләб едирләр.
İгтидар исә бу вәзијјәти дурдурмаг истәјирсә телевизијаны бу ҹүр инсанларын ихтијарына вермәлидир. Чүнки белә олан һалда һеч олмаса телевизијада мүәјјән сензура тәјин едилир вә нормалда сәрт данышмаг истәјән вәтәндаш данышығында јумшаглыға јол верирләр. Мәсәлән, чыхыб Јоу Тубе каналында Илһам Әлијеви мин бир пис сөјүшлә сөјәҹәкдисә, ефирдә бир аз утаныр, бир аз да гојулан сензура ону јумшаг данышмаға вадар едир. Демәли, телевизија каналларыны халгын ихтијарына вермәк лазымдыр.


1758 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...