Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Декабр 2018

Франсадан илһамланаг - Франса етиразчыларындан Азәрбајҹан халгы үчүн фләшмөб

Санки Франса халгы демәк истәјир ки, Азәрбајҹан халгынын ојанмасы үчүн биз өзүмүзү фәда едирик
Франса (пајтахт Парис) Авропа мәдәнијјәтинин бешији сајылдығы кими бәлкә Авропа ингилабынын да бешији сајылыр. Бу мәмләкәтдә о бојда кралы горхмадан говублар. Инди Макрон һәмин ингилабчы кишиләрин нәвә-нәтиҹәси үчүн кимдир ки? Факт фактлығында галыр. Факт исә бундан ибарәтдир ки, Макрону макарон кими јумшалдыблар. Инди ҝүзәштләрә ҝетмәјә ҹан атыр. Ҝөрүн бу өлкәдә нә гәдәр инсан, халг күтләләри етиразлара башлајыб ки, 6000-дән чох инсан һәбс едилиб. Бу ишдә шејтан Американын ролунун олдуғу да дејилир. Франса рәсмиләри исә шејтандан бујнузуну дүртмәмәсини тәләб едирләр.

Франса ингилабчылары Азәрбјаҹан халгы үчүн фләшмөб дүзәлдиб

Мәнә елә ҝәлир ки, белә мәгамларда бүтүн халгларын ҝөзү мәһз Азәрбајҹан халгына тикилир. Ән сакит, сәссиз-сәмирсиз халг. Санки әслиндә елә Франса халгы да Азәрбајҹан халгындан өтрү ингилаба галхыб. Санки Франса халгы демәк истәјир ки, Азәрбајҹан халгынын ојанмасы үчүн биз өзүмүзү фәда едирик. Башга сөзлә десәк санки франсызлар Парис күчәләриндә әслиндә фләшмөб дүзәлдибләр. Макрону да разы салыблар ки, о да бир нечә ҝүнлүк бу һадисәләрә дөзсүн, тәки Азәрбајҹан халгы ојансын.

"Франсыз халгы кеф едир". Јенә дә Азәрбајҹана чата билмәз

Азәрбајҹан филминдә гејд едилдији кими, бәли франсыз халгы кеф едир. Бу халг үрәји истәјән заман дејә билир ки, ҹәнаб крал, ҹәнаб президент чашма, биз сәнин үчүн Азәрбајҹан халгы дејилик һа... Бу халг билир ки, кефи нә вахт истәди бирини ҝөтүрүб о бирини гоја билир. Бу мәнада бу халг һәр ҝүн кеф чәкир. Амма реаллыг будур ки, Азәрбајҹан халгына јенә дә чата билмәз. Рәһмәтлик Һаҹы Пүнһан демишкән: АЗТВ-дә дәрдсизик, амма ки, әһли дәрдләрик. АЗТВ каналында һәрдән бир "шәрһсиз" слоганы илә Авропанын дағылдығыны халга ҝөстәрир. Демәк истәјир (јох, елә дејир) ки, бахын, ҝөрүн Авропа нә ҝүндә јашајыр, һејиф дејил Азәрбајҹан. Бу өлкәдә әмнијјәт вар, халг һакимијјәти дәстәкләјир, президентин архасындадыр. Бу дәфә дә тәбии ки, белә етмәклә мәшғулдур. Һәр ҝүн дә ејни јаланы данышыб дејирләр ки, Авропада хүсусән дә Франсада биздә олдуғу кими бир лидер олмадығы үчүн Франса батыб ҝедир.

Франса халгы дејир ки, мүхалифәт лидери нејнирәм, мән өзүм лидерәм

Лидерә ҝәлдикдә исә бу халгын, јәни франсызларын лидери чохдан вар. Франса халгы о халглардандыр ки, дејир мәнә мүхалифәт лидери лазым дејил. Мән өзүм лидерәм. Бәли, әзиз охуҹу, бу халгын һәр етиразчысы бир лидердир. О биздәдир е, игтидарын јалтаглары бар-бар бағырыр ки, биздә мүхалифәт јохдур, чүрүјүб ҝедиб, өз араларында белә мүхалифәтчилик едирләр вә с. Дејәндә ки, а бала, ҝәл сән мүхалифәт ол, ҝөрәк неҹә олурсан, јоха чыхырлар. Бәли, ингилаб, рифаһ ичиндә јашамаг истәји вә бу истәји реаллашдырмаг үчүн нә сијаси мүхалифәт лазым дејил, нә дә она лидер. Халгын өзү лидердир.

Журналист Пашинјан вә бизим мөвгеј дәјишән журналистләримиз

Әгидәсини вәзифәјә сатан бәзи сахтакар, журналист адына ләкә олан журналистләримиз вардыр ки, һәр дәфә мүхалифәтин митингләрини өз гәләмләријлә вурмаға чалышырлар. Онларын бир бәһанәси вар: Мүхалифәт етибардан дүшүб. Бунлар о гәдәр дардүшүнҹәли журналистләр иди ки, Пашинјан белә ҝәлиб бунларын гәфләтинә манеә ола билмәди. Әслиндә Пашинјан ингилаб етмәклә, мүхалифәти, халгы архасынҹа апармагла бизим јалтаг, әгидәсини сатан виҹдансыз журналистләримизә демәк истәди ки, отуруб ана мүхалифәтдән нијә бир шеј ҝөзләјирсиниз. Сиздән јахшы мүхалифәт? Бујурун өзүнүз мүхалифәт олун.

Саакашвили өрнәји

Саакашвили дә бизим халгы ојатмаг гәсдијлә фәалијјәтә башламышды. О исә бизим халгдан әлавә һәм дә мәмурлара демәк истәјирди ки, адам киши олар, ноолсун ки, илләрдир күрсүјә јапышыб галмысыныз. Бахын, ҝөрүн мән Украјнада губернатор олдуғум һалда неҹә һагсызлыглара етираз едирәм. Ноолсун ки, һөкүмәти тәмсил едирдим, һөкүмәт рүшвәтә, ганунсузлуға гуршананда етираз етмәји баҹарырам. Сизин халг ки, бу гәдәр јатыб, дәрин јухуја ҝедиб, сиз бары бир иш ҝөрүн, нүмунә олун.
Тәәссүф ки, Саакашвили дә бу мәнада бизим халга вә мәмурлара нүмунә ола билмәди.

Франсадан неҹә илһам алаг?

Јахшы, инди биз "сары жилетлиләрдән", франса ингилабчыларындан неҹә илһам вә ибрәт алаг? Бәли, ҹавабы чох садәдир. Франса халгы залым һесаб етдији Макронун гаршысында бир јумруг кими дајаныб. Артыг Макрону верҝиләри азалтмаға мәҹбур едибләр. Макрон һәр ҝүн халгын габағында үјүдүр, ҝери чәкилир, разылашыр. Чүнки халгын бир јумруг олан заман она галиб ҝәлә биләҹәкләрини ҝөзәл билир. Чүнки бу халг илләр әввәл кралы гачырдан халгын нәвә-нәтиҹәсидир. Артыг Макрон фөвгәладә вәзијјәт елан етмәјә мәҹбур олуб. Азәрбајҹан халгы да балаҹа халг дејил һа. Ола биләр Азәрбајҹан балаҹа дөвләт вә милләт олсун. Амма бу халг һәмин халгдыр ки, 70 илин гүдрәтли Совет империјасына илк дәфә дағыдыҹы зәрбә вурмушду. Бу халгы бу ҝүн фалчы Бајрамлара, алчаг Елчин Әлибәјлиләрә, сәвијјәсиз Әли Мирәлијевләрә, бир гәпијә дәјмәјән Ҹошгунлара, Рафаелләрә бахмаға мәҹбур едирләр. Амма бу халгын шанлы кечмиши вар. Бу халгын мәһз Франсада отуруб ҹумһуријјәт гурмаг һагда дүшүнән бејинләри олуб. Бу халг бирләшсә онун габағында нәинки чүрүк бир игтидар, һеч гүввә дајана билмәз.


1571 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...