Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Декабр 2018

Јолдаш Амашов, Ермәнистанда Аллаһ вар, Азәрбајҹан исә аллаһсыз јердир?

Утанҹвериҹи бир мәсәлә бундан ибарәтдир ки, нә үчүн Азәрбајҹанда бирҹә дәфә ајағыны мәсҹидә гојмајан Әфлатун бәј Ермәнистанда мәсҹидә ҝедир?
Чох гәрибә бир хәбәр охудум. Әввәлҹә сиз дә охујун, сонра кечәк мәтләбә: "Ермәнистанын пајтахты Јереван шәһәриндә Гара Дәниз Игтисади Әмәкдашлыг Тәшкилатынын Парламент Мәҹлисинин 52-ҹи Пленар Сессијасы кечирилиб. Јереван сәфәриндән истифадә едән Әфлатун Амашов бу гәдим тарихи торпағымызда јерләшән Ҝөј Мәсҹидә баш чәкиб. Ону Гара Дәниз Игтисади Әмәкдашлыг Тәшкилаты Парламент Мәҹлисинин Азәрбајҹандан олан баш катиби Асәф Һаҹыјев мүшајиәт едиб."
Билирсиниз дә Пашинјан Ермәнистанда мүхалифәти ајаға галдыран андан, даһа сонра баш назир оландан сонра Ермәнистан бир јана галсын, Азәрбајҹанда мүһүм ҹанланма әмәлә ҝәлмишди. Сәргисјаны биабыр етмәкдән өтрү Азәрбајҹанда бир дәстә сајт башлады Пашинјана гаһмар чыхды. Бир јандан Саргисјанҝилә мүхалиф олан хариҹи сијаси гүввәләр диҝәр јандан да бизим һәмин бу Әфлатун Амашовун мәтбуаты (һеч зад да олмаса киши мәтбуатын кралыдыр) Пашинјаны мүдафијә етмәјә башлады. Та бу ҝүнә гәдәр Пашинјанын гәләбәси, сонра мәғлубијјәти, аксијалары, тәрәфдарлары ҝүндә бәлкә 652 дәфә ишыгландырылыр. Бу да о демәкдир ки, шанлы мәтбуатымыз Ермәнистандакы демократијанын Азәрбајҹандан ҝүҹлү олдуғуну тәсдигләјир.
Инди ҝәләк ҹәнаб мәтбуатчынын фәалијјәтинә. Киши бурдан баса-баса дуруб ҝедиб Ермәнистана, утанмадан да ҝедиб орда мәсҹиддә шәкил чәкдириб, сајтларда пајлашыблар. Билирсинизми, мәсҹидә ҝетмәк нәинки утанҹвериҹи дејил, һәтта инсан мәсҹидә ҝетмәлидир. Амма ибадәт үчүн. Ора Аллаһын евидир, һеч олмаса ҝәрәк инсан орда ријакарлыг етмәсин. Мәсҹидә ҝедиб ибадәт едәндә онсуз да Аллаһ шаһид олур вә сәнә мүкафат верир. Амма Әфлатун исә санки демәк истәјиб ки, мән аллаһсызам, ора да анҹаг реклам олсун дејә ҝетмишәм. Мәсәлән, шејхин гудасы һәр дәфә мән һәҹҹ рекорду гырмышам дејәндә бир дәфә Әфлатун киши дејәҹәк ки, мән дә Ермәнистанда мәсҹидә ҝетмишәм.
Утанҹвериҹи бир мәсәлә бундан ибарәтдир ки, нә үчүн Азәрбајҹанда бирҹә дәфә ајағыны мәсҹидә гојмајан Әфлатун бәј Ермәнистанда мәсҹидә ҝедир? Мәҝәр Ермәнистанда Аллаһ вар, (Аллаһ бүтүн мәхлугаты әһатә едир) Азәрбајҹан аллаһсызлар дијарыдыр.
Ҝириш олараг әввәлдә Пашинјан һагда дејиләнләри гыса олараг јазмадым. Демәк истәјирәм ки, сән демә демократија Ермәнистанда олдуғу кими санки Амашов демәк истәјир ки, елә аллаһпәрәстләр дә ордадыр. Јохса Азәрбајҹанда "Ҝөј мәсҹид" јохдур ки, депутат ҝедиб орда өзүнү Аллаһа јох, ҹамаата ҝөстәрир? Јохса Амашов ГМИ сәдринин мәсҹидләринә инанмыр?
İшин мараглы тәрәфи будур ки, бу мәсҹидләр Емрәнистанда Иран мәдәнијјәт мәркәзинин балансындадыр. Јәни Иран Ермәнистанда Аллаһ евләрини тәмир едир, бу евләр мүсәлманлар үчүн фәалијјәт ҝөстәрир. Ҝөрүрсүнүзмү Ермәнистан Иранын бәрәкәтиндән неҹә истифадә едир. Сабаһ-бири ҝүн Пашинјан мүсәлман олса тәәҹҹүбләнмәјин. Бизимкиләр исә Иран ады ҝәләндә анҹаг аҝент, террорчу фикирләширләр. Дејирләр ки, Иранын бүтүн иши-ҝүҹү Азәрбајҹанда террорчу јетишдирмәкдир.
Бәли, сонда бир мәсәләни дә демәк истәрдим. Демәли биздә бүтүн ҝүнү бар-бар бағырырлар ки, дөвләтимиз дүнјада мултикултрализмин нүмунәсидир. Нә билим, бүтүн динләр Азәрбајҹанда һәмрәјдир, бу өлкә дүнјада нүмунәдир. Бунун да үстүнә мәсҹидләрин тәмир вә бәрпасы мәсәләси ҝәләндә лап дәһшәт олур. Амма Амашов исә дејәсән бүтүн бунлара инанмыр. Әлбәттә биз Амашовун шәхси чамадан дашыјаны дејилик ки, онун мәсҹидә ҝедиб-ҝетмәмәсинә шаһид олаг. Һеч Ермәнистана да онунла бирликдә ҝедиб мәсҹиддә шәкилини чәкән биз дејилик. Сөһбәт ондан ҝедир ки, Ермәнистанда олдуғу кими Азәрбајҹанда бир дәфә адамын мәсҹидә ҝедиб фото чәкиб пајлашмасыны сосиал шәбәкәләрдә ҝөрмәдик. Һалбуки башга вахт дејирләр ки, дин үчүн мәканлар тәјин едилиб, ҝедин дининизи мәсҹидләрдә јашајын. Амма Амашов исә мәсҹидә ҝедәндә ибадәт әвәзинә фото чәкиб пајлашыб. Бу да бунларын дүшүнҹәси. Бу ишләр наһагг јерә едилмир һа. Билирсиниз дә бундан габаг сионист "мүдафиә назири" өлкәмизә ҝәләндә ДИН рәиси илә орду назиримизин дә фотолары мәсҹиддән дејил мәһз јәһуди мәбәдиндән чәкилиб пајлашылмышды. Өзү дә Азәрбајҹанда. Өзүнүзә әзијјәт вериб ҝизләнмәјин, синагогда фотонуз чәкилмәсәјди белә онсуз да Аллаһ ҝөрүр.


1724 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...