Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Октјабр 2018

Чүрүмүш сүмүкләрин дирилдилмәси

Бу ајә мүшрикләрдән биринә ҹаваб олараг назил олмушдур
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

"О Бизә бир мәсәл чәкди, лакин јарадылышыны унутду. О деди: “Чүрүмүш сүмүкләри ким дирилдә биләр?” Де: “Онлары илк дәфә јарадан Өзү онлары дирилдәҹәкдир. О, һәр бир мәхлугуна јахшы бәләддир.”" (Јасин, 78-79).

Изаһ: Бу ајә һәм мәадын кафирләр тәрәфиндән инкар олунмасына бир ҹавабдыр, һәм дә ҹисмани мәада сүбутдур. Чүнки чүрүмүш сүмүкләри дирилтмәкдән сөһбәт ачыр. Гејд едәк ки, бу ајә мүшрикләрдән биринә ҹаваб олараг назил олмушдур. О, мәзарлыгдан чүрүмүш бир сүмүк тапды вә Пејғәмбәрин (с) јанына ҝәлди. Сонра о сүмүјү әлиндә әзиб о һәзрәтә (с) деди: “Бу парчаланмыш сүмүјү јенидән ким дирилдәҹәк?” Јухарыдакы ајә назил олду вә она ҹаваб верди.

Һәдис: Материалист бир шәхс Имам Садигә (ә) деди: “Инсан өлүмдән сонра јенидән неҹә дирилир? Бир һалда ки бәдәни чүрүмүш, бәдән үзвләри парчаланмышдыр. Бир үзвү филан шәһәрдә јыртыҹылара јем олмуш, башга бир үзвү башга бир јердә сүрүнәнләрә јем олмуш, диҝәр бир үзвү торпаға чеврилмиш вә ондан һасар тикилмишдир”. Һәзрәт (ә) бујурду: “Бәдәни јохдан јарадан, она һеч бир нүмунә вә өрнәк олмадан сурәт верән кәс илк дәфә олдуғу кими бир даһа ҝери гајтара биләр.” (Иһтиҹаҹ, сәһ. 350).


1530 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...