Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Октјабр 2018

Төвбә вә ҝүнаһлардан пакланмаг

Аллаһ-Таала Гуранда бәндәләрини дәфәләрлә төвбә етмәјә вә гајытмаға дәвәт етмиш...
Рәббин фираван рәһмәти вә әфви

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

"Мән, һәгигәтән дә, төвбә едиб, иман ҝәтириб јахшы ишләр ҝөрән, сонра да доғру јолу тутанлары бағышлајырам."(Таһа, 82).

Изаһ: Əхлаги инкишаф амилләриндән бири дә төвбә вә Аллаһа гајытмагдыр. Төвбәнин һәгиги мәнасы нәфсдән Аллаһа доғру һиҹрәт етмәкдир. Әхлаг алимләри төвбәни нәфси сафлашдырмаг истигамәтиндә илк аддым һесаб етмишләр. Чүнки гәлби шејтани дүшүнҹәләрдән тәмизләмәк нәфси руһани фәзиләтләрлә бәзәмәкдән өндә ҝәлир. Бәзиләринин инанҹынын әксинә олараг, төвбә јалныз ҝүнаһдан гајытмаг дејил. Һәтта пејғәмбәрләр вә Аллаһын хүсуси өвлијалары да төвбәнин вә Аллаһа гајыдышын ән јүксәк мәртәбәсинә саһиб олмушлар. Аллаһ-Таала Гуранда бәндәләрини дәфәләрлә төвбә етмәјә вә гајытмаға дәвәт етмиш, Өз рәһмәт вә мәғфирәт сифәтләрини гејд етмәклә онларын гәлбиндә үмид нуруну ајдынлатмышдыр. Бу сифәтләрдән бири Гәффар сифәтидир. Гәффар башгаларынын јанлышындан чох кечән вә ҝүнаһлары чох бағышлајан демәкдир.

Һәдис: İслам пејғәмбәри (с): “Аллаһ бағышлајандыр. О, јалныз дәвәнин саһибиндән гачдығы кими Онун итаәтиндән гачанлары бағышламаз.” (Кәнзүл-үммал, ҹ. 16, сәһ. 12, һәдис: 43717).


1014 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...