Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Октјабр 2018

Автобусда сигарет гадағасы вә ағыр гәзаларын сәбәби

Бизим өлкәдә нормал доланмаг һәмишә проблемли мәсәләдир. Бу проблемин өз һәллини тапмамасы исә ән бөјүк проблемдир.
Сөз ҝәзир ки, Азәрбајҹанда автобусларда сүрүҹүләрин сигарет чәкмәсини гадаған едәҹәкләр. Каш ки, бу сөз ҝәзмәклә кифајәтләнмәзди, әмәл олунарды. Әлбәттә биздә бир ганун гүввәјә минмәздән габаг гулагларымызы ҝүнләрлә "мазол" едир, билмәк истәјирләр ки, ҝөрәсән бу халгын бу мәсәләјә олан мүнасибәти неҹәдир? "Параша" кими бу хәбәр долашыр халгын ичиндә, дүкандан вуруб автобусдан чыхыр. Амма мәнҹә буна һеч еһтијаҹ да јохдур, чүнки халгымыз машаллаһ "гузу баласыдыр", нә десән сәси чыхмыр. Сәссиз-сәмирсиз ганун чыхаранларын дәдәсини сөјә-сөјә гануна әмәл едир.
Сигарет гадағасы гануну исә јахшы тәшәббүсдүр. Һеч олмаса бир иҹтимаи јердә дә олса инсанларымыз зәһәрләнмәз. Әслиндә ҝөрүнүр бу бојдана дөвләт адиҹә ширкәт мүдириндән ҝөрүн нә гәдәр дала галыб. Мәсәлән чох ширкәтдә, нә билим бөјүк тиҹарәт мәркәзләриндә јазыб вурурлар ки, бурда сигарет чәкмәк гадағандыр. "Но смокинҝ" сөзү ки, һәтта мәнҹә адиҹә ибтидаи синиф шаҝирдинә дә мәлумдур. Амма дөвләт, дөвләт дејәндә ки, мәмурлар вә онларын сөзләријлә отуруб дуран депутатхана ишчиләри сигарети тамам-камал гадаған едә билмир. Чүнки күлли мигдарда ҝәлир әлдә едирләр. Инди ахтарыш апарыб јохласан мәлум олар ки, сигарет һансыса назирин манаполјасындадыр. Диҝәр тәрәфдән дә дөвләтин һеч дә сағлам олмајан јахуд да сапа-сағлам адамы вуруб бәдбәхт едән, сағ ајағынын јеринә сол ајағыны кәсиб доғрајан Сәһијјә Назирлији сигарет гутуларынын үстүнә "сигарет чәкмәк сизин сағламлығыныза зијандыр" кими јазылар јазыб вурур. Јазынын јанына да сырадан чыхмыш ҹијәр шәкли гојублар. Һеч олмаса бу шәкилдән ибрәт алмајан сигарет чәкәнләр бахыб ијрәнсинләр, өдләри ағызларына ҝәлсин, бәлкә бу јолла тәрҝидәрләр.
Чох гәрибә олуб ҹамаатын һалы. Доғрудан да сигарет чох ахмаг иҹаддыр. Јекә-јекә кишиләрин бармаг бојда ичиндә түтүн гојулмуш бүкүлмүш кағызы ики-үч дәгигә ичиндә ичинә чәкиб өзүнү бәдбәхт едир. Бундан бөјүк интиһар ола биләрми? Сигарет елә ахмаг шејдир ки, инсан күчәдән кечәндән чөрәк истәмәз, амма сигарет истәјир.
Бизим өлкәдә нормал доланмаг һәмишә проблемли мәсәләдир. Бу проблемин өз һәллини тапмамасы исә ән бөјүк проблемдир. Демәли тәсәввүр един ки, пис доланышыгдан әзијјәт чәкән, һәтта бәлкә өзүнү јандырмаг һәддинә чатан инсан да баласынын боғазындан кәсиб ҝедир сигарет алыб чәкир. Бир ај бундан сонра достунун тојуна чағырылан фикир едир ки, тоја пулу һардан тапыб салсын. Өзү дә сигарет чәкә-чәкә фикр едир. Бәдбәхт оғлу даһа ганмыр ки, бир ај әрзиндә һәр ҝүн сигаретә вердији 2-3 манат пулу јығса тоја һеч олмаса јох јердән әлли манат пул сала биләр.
Дүздүр, сигарети тәрҝитмәк чәтин мәсәләдир. Бир "анектодда" дејирләр ки, бир киши сигарети тәрҝитмәк истәјән достларына дејир ки, сигарети тәрҝитмәјә нә варе, чох асандыр. Аллаһ һаггы мән өзүм индијә гәдәр әлли дәфә тәрҝитмишәм.
Көһнә нәсил јахшы хатырлајар, Горбачовун вахтында араг гадаған едилән јерләрдә ҹамаат спиртә олан тәләбатыны рәнҝ, ајаггабы мазы вә с. васитәләри ијләмәк, јемәк, нә билим јемәјә, чаја гатыб ичмәклә тәмин едирди. Сигарет дә чох бөјүк бәладыр.
Амма тәкҹә автобус сүрүҹүләри үчүн дејил, бүтүн инсанлар үчүн һеч олмаса сигаретин сајыны азалтмаг үчүн дөвләт ҹидди ҹәһдлә чалышмалы, тәсирли дөвләт програмы һазырламалыдыр. Бу исә мүвафиг гурумларын өһдәсинә дүшүр. Нә билим е һәкимләрлә мәсләһәтләшсинләр, бирдән-бирә едә билмәсәләр дә јаваш-јаваш сигаретин сајыны азалтсынлар. Телевизјада елан версинләр ки, ким бизә ҝүн әрзиндә бир гуту сигарет ҝәтирсә она пул һәдијјә едиләҹәк, маашы артылаҹаг. Амма бу ҹүр олмасын ки, верилән пула ҝедиб ики гуту сигарет алсынлар, бирини чәкиб диҝәрини ҝәтириб јенә ики гуту сигаретин пулуну алсынлар. Белә олса бу вәзијјәтә нә ҹиҝәрләр, нә дә дөвләт таб ҝәтирә билмәз.
İнди хәбәрләрдә мәсул шәхсләрин дәвәт едилиб өлкәдә баш верән ағыр гәзаларын сәбәбләрини онлардан сорушурлар. Инди биз десәк ки, нәинки сигарет, нәинки јол гәзасы, үмумиликдә бүтүн фәсадларын мәнбәји инсанларын ҝүнаһларыдыр, јенә бир "мыз" гојан тапылаҹаг. Һалбуки мүгәддәс китабымыз бујурур ки, суда вә гуруда баш верән фәсадлар инсан әмәјинин (ҝүнаһларынын) нәтиҹәсидир. Бүтүн ҝүнү телевизорларымыз тәрбијәсиз инсанларын, јаланчы фалчы, сахракар екстрасенсләрин, гејрәт дүшмәни олан шоу-бизнесин, сәвијәсиз типләрин әлиндә олса вәзијјәт бу ҹүр олаҹаг. Сиз нә ҝөзләјирдиниз? Ҝөзләјирдиниз ки, гејрәтсизлијин тәблиғ едилдији өлкәнин ҹамааты мәләк олсун? Вәзијјәтдән чыхыш јолу ахтарын. Бәлкә онда итирилмиш дүрүстлүјүмүзү аз да олса бәрпа едә билдик.


1667 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...