Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Сентјабр 2018

Муса пејғәмбәр, Фирон вә Илһам Әлијев мүгајисәси

Заһид Оруҹ ҹидди адам дејил, онун президент сечкиси дебатларындакы чыхышы "Дове" сабунунун рекламы гәдәр рејтинг газанмајыб
("Бузов Самири" ләгәбли Заһид Оруҹ үчүн)

"...(Самири) онлар үчүн бөјүрән бир бузов һејкәли дүзәлтди. (Бузова мәфтун оланлар) Сизин дә танрыныз, Мусанын да танрысы будур."
(Таһа 88)

Заһид Оруҹ Илһам Әлијеви Муса пејғәмбәрлә мүгајисә едиб. Дејир ки, Гәрбдә дә белә мүгајисәләр олур. Онун дедијинә ҝөрә Муса (ә) јәһудиләри хилас етдији кими Илһам Әлијев дә мүстәгиллијимизи хилас едир. Дејир ки, бу өлкә 25 илдир Әлијевләр тәрәфиндән идарә олунур. Өзү дә билир ки, ону тәнгид едәнләр олаҹаг габагҹадан зирәк тәрпәниб дејир ки, фүрсәтҹилләр сөзүмү башга сәмтә јозаҹаглар. Дүздүр, Заһид Оруҹ ҹидди адам дејил, онун президент сечкиси дебатларындакы чыхышы "Дове" сабунунун рекламы гәдәр рејтинг газанмајыб. Амма гејри-ҹидди дә олса имкан вермәрик ки, ағзына ҝәләни данышыб ҹамааты алдатсын.

О, Муса (ә) Илһам Әлијеви мүгајисә едәркән һеч бир аргумент ортаја гојмајыб. Шивән арвадлар кими "мән белә дејирәм", мән дүз дејирәм" мәзмунлу ифадәләр јазыб садәҹә. Амма чох мараглыдырса, биз Муса (ә) илә Илһам Әлијевин фәалијјәтинә гыса да олса нәзәр салаг:

1. Муса (ә) ушаг икән бешикдә анасына илһам олунуб ки, ушағы сандыға гојуб дәнизә атсын. Бир мүддәт сонра бешикдәки ушаг Фиронун башына бәла олаҹаг. Амма Илһам Әлијев дәниздән чыхан нефти үзүнә сүртән, сандыг-сандыг гызыл јыған атанын оғлу иди, һакимијјәти дә атасындан тәһвил алды.

2. Муса (ә) сеһирбазларын гәними иди. Аллаһын изнијлә әсасыны јерә атар, әса дөнүб әждаһа олар, сеһрбазларын иланларыны ударды. Амма Илһам Әлијевин телеканализасијалары сеһрбазлар, екстрасенсләр, фалчыларла долудур.

3. Муса (ә) өз тәрәфдарлары илә дәрјаја јахынлашыб ону кечди, Фирон кечәндә исә дәниз ики һиссәјә парчаланды вә Фирон вә адамлары гәрг олду. Илһам Әлијев адам арасына чыхмыр, тәрәфдар адыјла беш – үч јалтаг тапылыр ки, онун үчүн әл чалырлар. Бир јана чыханда да бүтүн күчәләрдә машынсыз "пробка" әмәлә ҝәлир.

4. Муса пејғәмбәри Аллаһ сечиб пејғәмбәрлијә чатдырмышды, Илһам Әлијеви "халг сечими" адыјла мәктәбдә, сечки мәнтәгәләриндә виҹданыны сатан мүәллимләр, ишчиләр, карусел әмәлијјатыны иҹра едәнләр сечибләр.

Инди исә ҝәлин ҝөрәк Илһам Әлијевин Муса пејғәмбәрләр даһа чох ујғунлуғу вар, јохса Фиронла?

1. Илһам Әлијев тахтыны атасындан тәһвил алыб, фиронлар да монархик гурулушла, атадан оғула һакимијјәтин кечмәсијлә тахта чыхыб.

2. Фирон сеһирбазларла иш ҝөрәр, һагг әһлини алдатмаға чалышарды. Илһам Әлијев телеканализасијалара сеһирбазлары, екстрасенсләри чыхардыр ки, халгын башыны ҝиҹ-ҝиҹ шејләрлә гатсын.

3. Фирон Муса (ә) пејғәмбәри тәгиб еләјәркән дәниздә тәрәфдарлары илә бирликдә боғулду. Илһам Әлијев дә һагг әһлини, руһаниләри, алимләри өз ордусујла (бөһтанчы полис одрусујла) тәгиб едиб һәбс етмәклә өз сонуну јахынлашдырыр.

4. Фирон Муса пејғәмбәрин ҝәлишиндән хәбәрдар иди дејә бүтүн оғлан ушагларынын өлдүрүлмәси әмрини вермишди. Илһам Әлијев дә Ашура мәҹлисләриндә Језид дүшмәнләрини бөјүјүб онун үчүн тәһлүкә төрәтмәсиндән горхдуғу үчүн Ашура мәҹлисләринә азјашлыларын ҝәлмәсинә иҹазә вермир.

Амма биз зәһмәт чәкиб Илһам Әлијеви бу гәдәр тәһгир едән Заһид Оруҹу да унутмарыг. О, 25 илдир Әлијевләрә ситајиш етдији үчүн Муса (ә) заманында өкүзә ситајиш етдирән авара Самири ролуну онун үчүн лајиг ҝөрмүшүк. Хејирли-уғурлу олсун.


1572 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...