Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ијул 2018

Елмары даһа кимләр вурмаг истәјирди?

Бу өзбашыналыглара сон гојулмаса "һәрәјә бир мәмур вураг" шүарларыны верән ахынларын гаршысы алынмајаҹаг
Елмар Вәлијеви бәзиләри елә мүдафиә едир ки, санки јахшы бир адамы вурублар. Дүшдүјүмүз вәзијјәтә бахын ки, бир груп јалтағы чыхмаг шәртилә Елмара һеч кимин јазығы ҝәлмир. Һеч дүшүнүрсүнүзмү бир нәфәр онун барәсиндә Аллаһа дуа едиб сағалмасыны истәсин? Халг өзүнүн дүшмәни дејил ки, өз ҹәллады үчүн дуа еләсин. Елмар Вәлијев кими адамлары бәлкә нәинки одлу силаһла вурмаг, манҹанаға бағлајыб одун ичинә дә атсалар бу халгын үрәји сојумаз. Әлбәттә сөһбәт тәкҹә Елмар кими инсанлығыны итирмиш бир адамын сөһбәти дејил. Мәсәлә бурасындадыр ки, Елмар кими диҝәр иҹра башчылары, мәмурлар, назирләр дә өлкәдә мејдан сулајыр.

Вәзијјәт о гәдәр ҝәрҝиндир ки, шәрһчиләр, политологлар, сырави инсанлар Јунисин етдији ишә бәраәт газандырмадыглары кими Елмары да гынајырлар. Рәсми чыхышларда бирузә вермәсәләр дә санки һамынын үрәјиндән "әҹәб еләјиб вурублар, өлмәли адам иди", "сағ әли о бири мәмурларын башына" кими фикирләр кечир. Һамы билир ки, Елмар ганичән ермәнидән даһа пис адамдыр. Јунисин иши бу саат даһа чох мүзакирә едилмир. Даһа чох мүзакирә едилән елә Елмардыр. Һамы ҝөзәл билир ки, бир нәфәр бир ҝүн чыхыб Елмарын "дәдәсини јандыраҹагды". Елә дә олду.

Артыг Јунис Сәфәрова дәстәк митингләри тәшкил едилир. Ләнкәранда митингә һазырлашанларын олдуғу дејилир. Халг ҝөзәл билир ки, адам кими бир адам вурулмајыб, тәрбијәсиз, сәвијјәсиз, әхлагсыз, ән ағыр сөзләри һагг едән бир инсаны вуруб мындар (мурдар јазанда адамн үрәји сојумур) едибләр.

Бәс һеч өзүнүзә суал вермисиниз ки, Елмар Вәлијеви даһа кимләр вурмаг истәјиб? Әзиз охуҹу, һеч үрәјиндән кечибми Елмар Вәлијевин габағына чыхыб һеч олмаса бир силлә падошлашмыш сифәтинә чәкәсән? Мән әминәм ки, ону өлдүрмәк истәјән нә гәдәр инсан нөвбәјә дајанарды. Амма инсанлар әлләринин мындар бир инсанын ганына булашдырмаг истәмәјибләр.

Сиз һеч олмаса "Јоу Тубе" каналына баш вуруб Елмар Вәлијевин һаггында олан хәбәрләрә бахын. Бир дә видеоја јазылан шәрһләри охумадан кечмәјин. Бу адама дишинин дибиндән ҝәләни дејирләр. Бир нәфәр тапмаг олмур ки, десин наһаг вурублар ону. Бу иш демәк олар һамынын үрәјиндәндир. Өзү дә тәкҹә ҝәнҹәлиләрин јох, демәк олар Елмар кими шәрәфсиз олан бүтүн мәмурларын өлүмүнү бу халг арзу едир.

Бизим өлкәдә мәмурлар, онларын гудурған балаларынын әлиндән чәкән тәкҹә халг дејил. Бәлкә президент өзү һамыдан чох ҹана дојуб бунларын әлиндән. Амма тәбии ки, президентин дә баҹармадығы бәзи ишләр вардыр. Доғрудур, Елмарын бу һәддә гудурмасынын башлыҹа ҝүнаһкары елә президентдир. Чүнки башчылар бирбаша президентин тәјинатыјла сечилирләр. Амма Аллаһ билир рүшвәтин бүтүн өлкәләрдән чох верилиб алындығы бизим өлкәмиздә Елмар кимиләр нә гәдәр рүшвәт вериб ки, президент она дәјмәјиб. Јахуд да дајдајы һәр кимдирсә бөјүк адамдыр. Амма бу дајдајдан да үрәкли оғуллар тапылыб Елмары билдији үслубла тәрбијәләндирмәјә ҹәһд етди.

Диггәтинизә бир мәсәләни чатдырмаг истәрдим. "Јоу Тубе" каналында бу ҹүр видеолар чох тапа биләрсиниз. Бу ҹүр әфи иланлар әлиндән безән инсанлар ҝаһ өзүнү јандырыр, ҝаһ башга ҹүр интаһар едир. Елә бу јахынларда дөјүшләрин бириндә бир голуну итирмиш еһтијатда олан әсҝәр Дашкәсәнин иҹра башчысы Әһәд Абыјевдән шикајәт еләјирди. Ондан әввәл башга бир вәтәндаш мүһарибә ветераны олдуғу һалда гараҹда видео чәкилиш апарыб бензин төкүб јандырмышды. Һәмин видеолары изләјәнләрдән бири чох мараглы бир шәрһ јазмышды. Стат: Өзүнү нијә јандырырсан ҝет сәнә зүлм еләјән алчағы јандыр да.

Әлбәттә бу ҹүр шәрһләр тәкҹә бир нәфәрин шәрһи дејил. Бу дәгигә халгын психолоҝијасы јериндә дејил, Елмар кими адамлары халга тапшырсан беләләринин ганыны ичиб дојмазлар. Биз дәфәләрлә хатырлатмыш, хәбәрдарлыг етмишдик. Бу вәзијјәтдән һакимијјәт хәбәрдар олса да ҹидди бир дәјишиклик етмәмишди.

Һаҹы Тале, Елмар кими милли шәрәфини итирмиш башга бир хаин мәмур Рөвнәг Абдуллајеви сәрт тәнгид етмишди. Бундан нәтиҹә чыхармаг лазым иди. Шејх Сәрдар да өз јашадығы рајонун иҹра башчысынын бөһтанларына туш ҝәлиб. Бу өлкәдә сағлам, намуслу иш ҝөрән мәмура раст ҝәлмәк чох чәтиндир. Һәлә бу јахшы вәзијјәтимиздир. Бу өзбашыналыглара сон гојулмаса "һәрәјә бир мәмур вураг" шүарларыны верән ахынларын гаршысы алынмајаҹаг. Һәрә әлинә бир силаһ алыб бир мәмуру өлдүрмәји өзүнүн вәтәнә олан мүгәддәс борҹу һесаб едәҹәк. Јунис тәҹрүбәси ҝөстәрди ки, мәмур вурмаг сәрһәддә ермәни әсҝәрини вурмагдан шәрәфли бир шејмиш.

Инди ҹидди ҹәһдлә бәзи сајтлары, сосиал шәбәкәләри бағламға чалышырлар. Бунун әвәзинә азғын мәмурларын фәалијјәтинә хитам вермәк лазымдыр. Гој халг раһат нәфәс алсын.


889 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...