Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ијул 2018

Пејғәмбәр (с) вә Әһли-бејт (ә) дүшмәнләринә нифрәт (тәбәрра)

Аллаһ-Таала Өзү Гуранда дәфәләрлә кафирләри ләнәтләмиш...
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا


"Шүбһә јохдур ки, Аллаһы вә Онун елчисини инҹидәнләри Аллаһ һәм бу дүнјада, һәм дә Ахирәтдә ләнәтләмиш вә онлара алчалдыҹы бир әзаб һазырламышдыр." (Әһзаб, 57).

Изаһ: Тәбәрра Аллаһ дүшмәнләринә нифрәтини ифадә етмәк вә күфр өндәрләриндән, онларын ардыҹылларындан узаг олдуғуну билдирмәкдир. Мәлумдур ки, бир нәфәрә там вә садиг севҝини ифадә етмәк үчүн онун дүшмәнләринә нифрәтини билдирмәк вә онлара гаршы чыхмаг лазымдыр. Аллаһ дүшмәнләри илә достлуг вә сәмимијјәт, һәтта онлара ҹан јандырмаг Аллаһа инам вә илаһи өвлијалара севҝи илә бир јерә сығмыр. Аллаһ-Таала Өзү Гуранда дәфәләрлә кафирләри ләнәтләмиш вә ону инсанлыгдан хариҹ һесаб етмишдир. Аллаһ, “Мумтәһәнә” сурәсинин 4-ҹү ајәсиндә һәзрәт Ибраһимин (ә) вә ардыҹылларынын кафирләрдән узаг олдугларыны ифадә етмәләрини мөминләр үчүн ҝөзәл нүмунә һесаб етмиш, онлары кафирләрлә һәр нөв достлуг вә јахын мүнасибәтдән чәкиндирмиш вә буну едәнләри өзүнә, Аллаһа вә мүсәлман ҹәмијјәтинә һәгиги зүлм едәнләр адландырмышдыр.

Һәдис: Ислам пејғәмбәри (с): “Кимсә Сәфа вә Мәрвә арасында Аллаһа мин ил, сонра јенә дә мин ил вә даһа сонра јенә дә мин ил ибадәт етсә, нәтиҹәдә көһнә тулуг кими олса, амма бизә севҝиси олмаса, Аллаһ ону үзү үстә ода атар” (Мәҹмәүл-бәјан, ҹ. 9, сәһ. 43).


769 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...