Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Ијун 2018

Рома Папасы вә Ајәтуллаһ Хаменеи - дүнјада сүлһүн тәрәфдары мөвзусу

Рома Папасынын дедикләрини гәбул едән вармы?
Рома Папасы әнәнәви чыхышы заманы Кореја илә АБШ президентләринин ҝөрүшүнүн вә дүнјада сүлһү мүзакирә етмәләринин бејнәлхалг сүлһә јол ачмасына инамлы олдуғуну ифадә едиб. О дејиб ки, бу ики дөвләт башчысы бир араја ҝәлиб проблемләри мүзакирә етсәләр дүнјада сүлһ вә әмин-аманлығы тәмин етмәк олар.

Рома Папасы билдијимиз кими католикләрин инанҹына ҝөрә Иса пејғәмбәрин һәвариләриндән олан Пјотрун хәләфидир. Пјотр исә һазыркы католикләрә ҝөрә илк Рома папасы һесаб едилиб.

Дүнјада баш вермиш мүһарибәләрин тарихинә бахсаг ҝөрәрик ки, бунларын чоху елә христианлар тәрәфиндән төрәдилмишдир. Дүнја мүһарибәләринин баискарлары да онлар олуб. Амма нәдәнсә сонралар Ислама олан марағын артыб чохалдығыны ҝөрән АБШ кими шејтан дөвләтләр Ислам динини террор дини кими ҝөстәрмәјә чалышмышлар. Онлар әл-Гаидә, Боко һарам, ИШИД вә с. кими террор тәшкилатларыны мејдана чыхармыш, Ислам динини онларын симасында тәгдим етмишләр. Бу тәшкилатларын мүгабилиндә исә Һизбуллаһ, Һәмас кими өз вәтәни, дини уғрунда савашан тәшкилатлар АБШ-ын террор тәшкилатлары сијаһисиндә гејд олунмушдур. Мараглыдыр ки, бир заманлар һазыркы Рома Папасынын сәләфләриндән бири дә Исламы зоракылыг дини адландырмышды. Инди исә Рома Папасы АБШ президентинин ҝөрүшүнү сүлһ үчүн мүгәддимә һесаб едир.

Билдијимиз кими АБШ президенти Трампын өзү һазырда Гүдсүн гондарма Исраил режиминин пајтахты олмасы үчүн чалышыр. Затән Рома папаларынын ҝөзү өнүндә АБШ јаратдығы БМТ васитәсилә Фәләстини парчалајыб Исраил режимини гондарды. Сионистләр фәләстинлиләри шәһид едиб торпағыны ишғал етди. АБШ президенти Трамп исә күрәкәни јәһуди олан бир адамдыр. О президент олмаздан әввәл һаггында јазмышдылар ки, ону күрәкәни идарә едир вә сионистләрлә олан бүтүн әлагәләрини сионист күрәкәни васитәсилә гурур.

Исламы горујан, террор, зоракылыг дејил, мәһз сүлһ дини олдуғуну дүнјада танытдыран мүсәлман өлкәләриндән бири Ирандыр. Иран демәк олар ки, һазырда мүсәлман дүнјасына ағсаггаллыг едир. Артыг буну хариҹи дөвләтләр дә гәбул едиб. Јахын Шәргдә баш верән һәр һадисәдән өтрү Иран јад едилир. Јадыныздадырса БМТ-нин кечмиш баш катиби Пан Ки Мун Ирана сәфәр едиб Али Дини Лидер Ајәтуллаһ Хаменеи илә ҝөрүшәркән демишди ки, сиз тәкҹә Иранын дејил, бүтүн мүсәлманларын лидери һесаб едилирсиниз. Сурија вә башга мәсәләләрә өз јарыдымыны әсирҝәмәмәкдән өтрү баш катиб Ајәтуллаһ Хаменеијә мүраҹиәт етмишдир. Ајәтуллаһ Хаменинин исә мөвгеји бәллидир. Бу мөвге илләрдир дәјишмәз олараг галыр: АБШ бөјүк шејтандыр, Исраил режими мәһв едилмәли, Фәләстинин ишғал едилмиш әразиләри фәләстинлиләрә гајтарылмалыдыр. Бу мөвгејин дәјишмәмәсинә сәбәб дә елә АБШ-ын өзүдүр.

Рома Папасындан фәргли олараг Али ДИни Лидер Ајәтуллаһ Хаменеи дүнјада сүлһүн Исраилин мәһв олмасыјла, сионизмин дурдурулмасыјла, АБШ-ын өз шејтанлығындан әл чәкмәсијлә баш тутаҹағына үмид едир. Папа исә шејтандан сүлһ умур, һәтта Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү сионизмә етираз белә етмир.

Бәс Рома Папасынын дедикләрини гәбул едән вармы? Бир факты диггәтинизә чатдыраг. Папанын гәдим сәләфләри билдијимиз кими бирбаша сијаси рәһбәрлији әлә алмыш инсанлар идиләр. Рома Католик килсәси гәдимдә һаким зүмрә, дини рәһбәр олмагла јанашы һәм дә рәсми олараг сијаси рәһбәр һесаб едилирди. Башыбәлалы Фәләстин торпағына Сәлиб јүрүшләрини дә Рома папалары едиб. Онларын бир заманлар өз чағырыш вә фәтвалары илә Авропа ордулары тәрәфиндән фәләстинлиләрин әзилмәси просесини һазырда АБШ давам етдирир. Сионизмин тәсири алтында олан АБШ дөвләти дә Исраилә ҝөрә фәләстинлиләри әзир, зүлмә ҝөз јумур, диҝәр тәрәфдән фәләстинлиләри горујан Ирана санксијалар тәтбиг етмәк үчүн Авропа дөвләтләрини тәһрик едир.

Рома Папасы һазырда Ватикана рәһбәрлик етсә дә бүтөвлүкдә нә Ромаја (Италијанын апјтахты) нә дә Италијаја рәһбәрлик едә билмир. Әҝәр бир инсан Италија һакимијјәтинә јахын бурахылмырса, онун фикирләриндән дөвләт сәвијјәсиндә истифадә едилмирсә о һансы сүлһдән даныша биләр. Амма ондан фәргли олараг Иранда дөвләт рәсмиләри арасында Ајәтуллаһ Хаменеи биринҹи шәхсдир. Һәтта вәзифәси президентдән дә јухарыдыр. Президент Иранда сәсвермәдән сонра сечилсә дә, АЛи Дини Лидерин разылығы илә гануниләшир. Бундан башга Али Дини Лидерин диҝәр өлкәләрин рәһбәрликләринә дә мәсләһәтләри олуб. Ајәтуллаһ Хаменеи һәм дә индијәдәк Ислам дининә мәнсуб олан мүхтәлиф мәзһәбләр арасында гардашлыг бағларынын јаранмасына сәбәб олан шәхсдир. Рома Папасы исә дүнјада сүлһ истәјирсә биринҹи дәрәҹәдә сүлһә мане олан сионистләрин дәрсини вермәли, авропалылары Фәләстинә дәстәк үчүн тәһрик етмәлидир. Бир дә тәбии ки, АБШ-ы өз шејтанлығындан чәкинмәјә чағырмалыдыр. Бу јолда исә Иранын, Али Дини Лидер Ајәтуллаһ Хаменеинин көмәјиндән истифадә етмәлидир. Чүнки тәкҹә сүлһ арзуламаг кифајәт дејил, еләҹә дә өзүндә ҝүҹ топлајыб сүлһә мане оланларын башыны әзмәк лазымдыр.


819 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...