Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Ијун 2018

Немәт саһибини унутмамаг

Инсан елм вә билијинин мәншәји һаггында дүшүнмәлидир

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ


"Гој инсан једијинә (бир аз) диггәт јетирсин!" (Әбәсә, 24).

Изаһ:
Дүнјада һәр шеј Аллаһын немәти, Онун әзәмәт вә бөјүклүк нишанәсидир. Инсан јемәјә башламаздан өнҹә өз гидасына бахмалы вә дүшүнмәлидир ки, белә ләзиз вә ҝөзәл немәт нә үчүн вә һансы мәгсәдлә јарадылмышдыр? Јемәјә бахыб дүшүнмәк инсаны Аллаһын әзәмәти илә таныш едир вә Онун немәтинә шүкүр етмәјә сәсләјир. Буну да гејд етмәк лазымдыр ки, рәвајәтләрдә бу ајә башга мәнада да изаһ олунмушдур. Бу мәнаја ҝөрә, инсан елм вә билијинин мәншәји һаггында дүшүнмәлидир. Бахыб ҝөрмәлидир ки, кимдән тәлим алыр. Мәбада руһуну алудә вә напак гидаларла бәсләсин вә гәлбини гејри-руһани дүшүнҹә вә тәлимләрлә гидаландырсын.

Һәдис: Имам Һүсејн (ә): “Сүфрәнин он ики әдәби вар ки, һәр бир мүсәлман ону билмәлидир. Онларын дөрдү ваҹиб, дөрдү мүстәһәб, дөрдү исә нәзакәт гајдасыдыр. Ваҹиб оланлар бунлардыр: Идрак, разылыг, Аллаһын адыны дилә ҝәтирмәк вә шүкүр етмәк. Мүстәһәб оланлар бунлардыр: Јемәкдән габаг әлини јумаг, бәдәнин сол тәрәфи үстә отурмаг, үч бармагла јемәк вә бармаглары јаламаг. Нәзакәт гајдалары исә бунлардыр: Гаршында оландан јемәк, тикәни кичик ҝөтүрмәк, јемәји јахшы чејнәмәк вә (сүфрәдәкиләрин) үзүнә аз бахмаг (Биһарул-әнвар, ҹ. 63, сәһ. 415).


1068 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...