Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ијун 2018

Гәдр ҝеҹәсиндә амнистија јохса сәһви дүзәлтмә гәрары?

Тәәссүфләр олсун ки, бизим Азәрбајҹанда, бир мүсәлман өлкәсиндә Рамазан ајы дөвләт сәвијјәсиндә, мәсәлән ән азындан телевизија каналларында о гәдәр дә һисс едилмир.
Мүбарәк Рамазан ајынын затән мүбарәк олмасындан әлавә бир дә бу ајда бәрәкәтли Гәдр ҝеҹәләри вардыр. Гәдр ҝеҹәләриндә мөминләр Аллаһын дәрҝаһына әл ачыр, бағышланма диләјир, төвбә едир, бу ајдан ҝүнаһлары бағышланмыш һалда чыхмағы умур.

Тәәссүфләр олсун ки, бизим Азәрбајҹанда, бир мүсәлман өлкәсиндә Рамазан ајы дөвләт сәвијјәсиндә, мәсәлән ән азындан телевизија каналларында о гәдәр дә һисс едилмир. Дүздүр, бир-ики верилиш ахтарсаг тапмаг олар, амма бу, Рамазанда мәнәвијјат тәблиғи демәк дејил. Бу азмыш кими бүтүн ҝүнү һансы каналы чевирирсән шоу-бизнесә аид адамларын, апарыҹыларын, мүғәнниләрин һәмишәки сәвијјәсизлији, дүшүклүјү инсанын әһвалыны корлајыр. Нә вахта гәдәр мүсәлман халгымыз Рамазан ајында Түркијә каналларындан верилән пр. доктор илаһијјатчыларын верилишләрини изләјәҹәк, нә вахтаҹан бу халг Иран Ислам Республикасынын әрсәјә ҝәтирдији дини кинолара тамаша едәҹәк? Нә вахтаҹан Түркијәдә ифтара јахын бир вахтда күчәләрдә иҹра һакимијјәтләри, бәләдијјәләр тәрәфиндән тәшкил едилмиш ифтар сүфрәләринә бахыб "каш биздә дә бу ҹүр оларды" дејәҹәк? Бүтүн бунлар биздә олмалы дејилми? Биз дә Иран вә Түркијә кими мүсәлман өлкәси дејиликми?

Күчәләрдә ҝүнорта вахтларында фәалијјәт ҝөстәрән пивәханалардан тутмуш, дөнәрханалар, ресторанлар өз фәалијјәтини ҝүнорта саатларында (ифтара гәдәр) дајандырмыр. Бахын, инди бу сөзләри охујанларын ичиндә елә адамлар тапылаҹаг ки, дејәҹәкләр ахы биз дүнјәви дөвләтик. Буну билдик, амма биринҹиси, дүнјәвилик бизи диндар вә диндарлыгдан ајырмамалы, ән азындан оруҹ тутанлара Рамазан ајында һөрмәт едилмәлидир. Әҝәр дөвләт сәвијјәсиндә бу иш едилмирсә һеч олмаса имкан версинләр бу бир ајы телевизјадан инсанлара бу мәсәләләр чатдырылсын вә халг көнүллү олараг дини ајинләри, ҝөстәришләрә риајәт еләсин. Ола биләр бизим дөвләт дүнјәви дөвләтдир, амма Түркијә дә беләдир, де ҝәлки орада мәһз дөвләт тәрәфиндән белә фәалијјәтләр өзүнү һәр ил бирузә верир. Башга вахт өлкәдә бүтүн күчәләр, јоллар "занит" едилир ки, Формула 1 јарышлары кечирилсин. Бир ај да күчәләр ифтар сүфрәләринә ҝөрә мәшғул едилсә писми олар?

Бу јахынларда ешитдијим бир хәбәр мәни чох дујғуландырды. Түркмәнистанын һакимијјәти дә диктатор кими таныныр. Президент Бердимәһәммәдовун идарәчилији барәдә дә јахшы хәбәрләр ешитмирик. Амма ҝөрүн хәбәрдә нә дејилир. Сән демә о, мүбарәк гәдр ҝеҹәләриндә амнистија гәрары вериб. Хәбәрдә о да дејилир ки, президент 2016-ҹы илдә 600 нәфәри азадлыға бурахыб. Бу бир гајда олараг Түркмәнистанда һәр ил јеринә јетирилир. Ҝөрүнүр Бердимәһәммәдов буну бир әнәнәјә чевириб. Һөкүмәтин иҹласында бу рәсмән бәјан едилир.

Түркмәнистан да дүнјәви дөвләтдир, амма бу, һәр бир дүнјәви дөвләтин һакимијјәтинин аллаһсыз олмасы мәнасына ҝәлмир. Гәдр ҝеҹәси рәһмәт ҝеҹәләридир. Бу ҝеҹәләрдә Азәрбајҹанда да белә бир әнәнә олса јахшы олар. Онсуз да дөвләт башчысы чыхыб ефирдә дини бајрамларда (Гурбан, Фитр бајрамларында) халгы рәсмән тәбрик еләмирми? Бу, дүнјәвилијә зәрәрми вурур? Нә үчүн Түркмәнистандан белә ҝөзәл хәбәрләр ешитдијимиз һалда Азәрбајҹанда һансыса бир әхлагсыз депутатын чыхыб Гәдр ҝеҹәсини кечирән бир халгын мәзһәбини, динини, дини ајинләрини тәһгир етмәси хәбәрләрини ешитмәлијик. Нә үчүн Түркмәнистанда - дүнјәви дөвләт олмаларына рәғмән - Гәдр ҝеҹәләриндә амнистија гәрары верилдији һалда, бизим өлкәмиздә шејтанын зәнҹирләнмәсинә бахмајараг һансыса депутат онун әвәзинә ләнәтләнмәлидир? Ахы бу мәсәләләрә ҹидди нәзарәт едилмәлидир.

Әлбәттә бу ҝөзәл иш (амнистија) тәкҹә диндара, руһаниләрә шамил дејил, о ҹүмләдән диҝәр инсанлар да ганун јол вердији гәдәријлә амнистија гәрарындан бәһрәләнмәлидир. Чүнки Гәдр ҝеҹәсиндә мүмкүндүр гејри-диндар да һидајәт тапыб, ҹисми кими руһуну да зинданлардан азад етсин.

Мәлум мәсәләдир ки, Азәрбајҹанда һәбс едилән диндарлар, руһаниләр шәрләнәрәк һәбс едилибләр. Онлар дини, һиҹабы, намазы тәблиғ етдикләри үчүн ијрәнҹ бир формада шәрләниб һәбс едилибләр. Бу инсанлар тәбии ки, амнистија дејилән бир просесин онларын үзәриндә иҹра олунмасыны гәбул етмәјәҹәк. Чүнки онларын бу мәнада һеч бир ҝүнһы јохдур ки, ҝүнаһлары әфв едилсин. Садәҹә дөвләтлә диндарлары, руһаниләри үз-үзә гојмаг истәјән гараҝүруһчулары јериндә отурдуб бу мәсәләни арашдырмаг лазымдыр. Әксинә, шәр атанлар өз ҹәзаларына чатмалыдыр. Һакимијјәт бу мәнада јол вердији ҹидди сәһви дүзәлтмәли, биринҹи нөвбәдә һәбс едилмиш руһаниләри, диндарлары азадлыға бурахмалыдыр. Чүнки ҹәмијјәтдә Рамазан дәјәрләрини, диҝәр дини ајинләри халга өјрәдән, тәблиғ едән, јашадан мәһз бу инсанлардыр. Биз бу Рамазанда бир даһа шаһид олдуг ки, һәбс едилмәјән диҝәр руһаниләри дә Ислам дүшмәнләри сосиал шәбәкәләрдә тәһгир етмәклә, алчалтмагла вә башга бу кими әхлагсыз васитәләрә әл атмагла шәрләмәк, мәзһәб давасы салмаға чалышырлар. Бу исә реал тәһлүкәдир, бунун гаршысыны алмаг үчүн руһаниләрин көмәјиндән ҹидди шәкилдә истифадә етмәк, онлара мејдан вә екран верилмәлидир.

Тәсәввүр един ки, биздә дини саһәдә вәзијјәт о гәдәр ҝәрҝиндир ки, бу сәтирләри охујан бир чох инсанын дүшүндүјү о олаҹаг ки, белә бир һакимијјәтин көмәји бизә лазым дејил, дини тәблиғатымызын гаршысында сәдд чәкмәсин, зијан вермәсин, хејри өзүнә галсын. Бу, исә чох пис вәзијјәтдән хәбәр верир.


886 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...