Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Јанвар 2018

Халид Казымлынын "хариҹи бармағы" Түркијәни гарышдырды, бәс Иран?

Һәлә илләр өнҹә мәрһум Түркијә башбаканы Нәҹмәддин Әрбакан демишди ки, империализмин мәгсәди Суријаны, Түркијәни, Ираны арадан апармагдыр.
Иран һадисәләри сәнҝисә дә "Азадлыг"- "Мүсават" ҹүтлүјү сәнҝимәк билмир. Дүнән "Азадлыг"ын јазары Халиг Баһадыры сусдурмаға чалышырдыг, инди дә "Мүсават"ын Халид Казымлысы ортаја чыхыб. Нә гәрибәликдирсә бу инсанларын һәр икиси түркпәрәст, Түркијә севән, Ирана нифрәт едән, ән әсас Ислама гаршы инсанлардыр. Халид Казымлы атеистдир, буну ондан мүсаһибә алан бир сајт јазмыш, Казымлы исә тәкзиб етмәмишди. Халиг Баһадыр исә Ислам ганунлары һаггында "гансыз-амансыз" ифадәси ишләдән, Ислам пејғәмбәринин пејғәмбәрлијини шүбһә алтына алан адамдыр. (Сонунҹу һагда сајтымызда мәгалә дәрҹ едилиб) Демәли, Халид Казымлыны да "Исламы сөјә билмәјиб Ираны сөјәнләр" силсиләсинә аид етмәк олар.
Амма Аллаһа гурбан олум, бу да Аллаһын һикмәтиндәндир ки, әввәл Халиг Баһадыр, ондан сонра исә Халид Казымлы абсурд данышыб өзләрини биабыр етдиләр. Журналист олуб објектив јанашмадыглары, әксинә Ирана гаршы гәрәзли, Түркијәјә мүнасибәтдә јалаг олдуглары үзә чыхды. (Шәхсән мәним үчүн Түркијә дә, Иран да диҝәр мүсәлман өлкәләри дә әзиздир, дин гардашларымдыр, амма јалаглыг, гәрәзлилик кимә лазым?)
Халид Казымлы сон олараг "Хариҹи бармаг" – реаллыг вә миф" башлыглы јазысында реаллыг һиссини итирб мифә гошулдуғуну бир даһа бирузә вериб. Мәлум јазысында ҝүја халглары етираз едән дөвләтләрин "хариҹи бармаг" ахтардыгларындан данышыб, амма елә өз јазысында да "хариҹ бармаг"ын олдуғу гәтидир. Тәәҹҹүб доғуран мәсәлә бундан ибарәтдир ки, "Мүсават" дејәсән коллектив олараг "хариҹи бармаг" мәсәләсинә етигадлы дејил. Бундан габаг Һүсејнбала Сәлимовла Замин Һаҹы да ("Мүсават" јазарлары) АБШ, Авропа, Исраил кими өлкәләрин фитнәкарлығыны инкар едиб "хариҹи бармаг"ын олмадығыны сүбут етмәјә чалышырдылар. Јенә дә Иранда баш верәнләр Сәудијјәдә баш версәјди, инанардыг ки, халг етираз едир. Чүнки Сәудијјә дөвләти бирбаша АБШ-ын машасыдыр, АБШ ораны нијә гарышдырсын ки? Амма Иранда иғтишашлар баш версин, бунда АБШ бармағы ахтармајасан, јахуд буну инкар едәсән – бу ону ҝөстәрир ки, сәнин дүнјадан хәбәрин јохдур.
Халид Казымлы мәгаләсиндә өзүнү нәји вар биабыр едиб. Анламырам бу зеһнијјәтдә олан инсана о гәзетдә нә үчүн гонарар верирләр? Һалбуки бир абзасы о бири абзасыны тәкзиб едир.
Әввәлҹә јазыр: "2016-ҹы илин ијулунда Түркијәдә башладылан һәрби чеврилиш хариҹдән тәшкил олунмушду, амма баш тутмады." Даһа сонра сөзүнә белә давам едир: "Ирандакы сон һадисәләрдә исә нә гәдәр “хариҹи әл” ахтарылса да, ортада елә бир узун бармаг ҝөрүнмүрдү. Она ҝөрә ки, бу дөвләт хариҹи кәшфијјатларын ҹасусларына гаршы һәссас вә гәддардыр, варлыгларына дөзмүр, тутдуғуну асыр. Бирдән-бирә Иранда о бојда 5-ҹи колон ортаја чыха билмәзди." (Бирдән-бирә нијә? Заман-заман ҝизли фәалијјәт ҝөстәрмәк АБШ-ын адәтидир. Иғтишашчыларын касыбчылыгдан, ишсизликдән етираз етдијини дүшүнсәк, мәҝәр ишсизлик, касыбчылыг бирдән-бирә мејдана чыхыр? Хејр, садәҹә етираз едәнләр сөзү бир јерә гојуб бир тарих тәјин едирләр. Гәддарлыға, тутдуғуну асмаг мәсәләсинә ҝәлдикдә исә Түркијәдәки о һадисәләрдән сонра Әрдоған вә командасы өлүм һөкмү ганунуну чыхартмағы мүзакирә етмәјә башладылар. Иранда исә елә әввәлләр дә Ислам ганунунун тәләбләринә ҝөрә өлүмү һагг едәнләр едам едилирди)
Халидин һәр ики абзасыны онун кими мән дә ардыҹыл гејд етдим. Түркијәдәки һадисәләрин "хариҹи бармаг" олмасынын дәлили нә имиш? Јазыр: " Чүнки тәшкилатчылар көһнә стереотипләрлә һесабламалар апармышдылар, һәр шејин әски заманларда олдуғу кими баш верәҹәјини дүшүнмүш, харизматик лидерин ҝүҹүнү нәзәрә алмамышдылар."
Демәли, Түркијә һадисәләриндән сонра јеҝанә ҝүнаһкар инсан Фәтулла Ҝүлән чыхды ки, инди ону "ФЕТӨ террор тәшкилаты адландырырлар. ФЕТӨ һарда отурур? АБШ-да. АБШ кимдир? Иранын бир нөмрәли дүшмәни. Иранда деврилән шаһын вариси һарада отурур? АБШ-да. Халид бәј өзү чох ҝөзәл билир ки, шаһ аиләсинин ајағы о торпаглара дәјән ҝүндән АБШ үмидлә јашајыр. Нә вахтса ингилаб олар, шаһзадә ора шаһ кими гајыдар. Һәмчинин узаг башы Әрдоғанла сөзләри дүз ҝәлмәз, еһтијат намизәд кими Фәтулланы кирли пул кими дөвријјәјә бурахарлар. Һәтта бәзиләри Азәрбајҹандакы игтидара мүхалиф олан Рәсул Гулијевин дә АБШ тәрәфиндән еһтијат фигур олмасыны гејд едир. Чүнки АБШ-ын досту олан халг јохдур, АБШ дүнја халглары илә "гоз-гоз" ојнајыр. Бунун мүгабилиндә дә бу гозу онун башында сындыран Ислам дөвләти вар. АБШ-ын исә бу дөвләти ҝөрән ҝөзү јохдур.

Халид Казымлы Әрдоғаны харизматик лидер һесаб едиб "харизматик лидерин ҝүҹүнү нәзәрә алмамышдылар" дејир. Адам јәни билмир ки, бу харизматик лидер дар ајагда Али Дини Лидер Ајәтуллаһ Хаменеијә сығыныр. Биз Ираг Күрдүстаны олајларында да буну ачыгҹа ҝөрдүк. Халид Казымлы билмир ки, Шәргин ағсаггалы Иран, Иранын ағсаггалы Ајәтуллаһ Хаменеидир? Әслиндә Иранда о биабырчылыглары төрәдән сатгынлар Али Дини Лидерин нүфузуну нәзәрә алмадылар. Анламадылар ки, о инсанын бир сөзү бәс едәр Иранда.
Бир нечә ҝүн өнҹә сајтымызда Халиг Баһадырын да буна охшар фикрини тәнгид етдик. О ермәниләрә дөвләтләриндә јер верән Османлы һаггында "гәлбинин ҝенишлијиндән" дејир, Ираны исә ермәниләрә көмәк етмәкдә сучлајыр. Халид дә Түркијәдәки олајлары "хариҹи бармаг" адландырыр, амма Ирандакыны јох. Иранда касыб, ишсиз, баһалыгдан әзијјәт чәкән инсан ола биләр. Амма мәсҹиди јандыран, бајраға од вуран, дини оҹағы јандыранлары неҹә "хариҹи бармаг" адландырмајаг. Һәлә илләр өнҹә мәрһум Түркијә башбаканы Нәҹмәддин Әрбакан демишди ки, империализмин мәгсәди Суријаны, Түркијәни, Ираны арадан апармагдыр. Сонра Суријада гырғынлар баш верди, Халид ајылмады, Түркијәдә һәрби чеврилиш етмәк истәдиләр, Халид деди "хариҹи бармагдыр", Иранда гарышыглыг јаратмаг истәдиләр Халид бу бармағын варлығыны инкар етди. Һалбуки мәрһум Әрбаканын дөврүнә баханда индики вәзијјәтдә фитнәни даһа тез ајырмаг олур. Халид Казымлы исә ајагда ујујур.


744 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...