Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Јанвар 2018

Фатимеји-Зәһра (ә) вә Зејнәб-Күбра (ә) - Исламын нүмунә гадынлары

Өрнәји Фатимеји-Зәһра (ә), јахуд Зејнәб-Күбра (ә) олан мүсәлман гадын...
Онун анасы Фатимеји-Зәһра (ә) башга бир гадын иди. Онун мәгамы Зејнәб-Күбрадан (ә) да уҹа иди. Бунлар Исламын өрнәк вә нүмунә гадынларыдырлар. Дүнјанын буҝүнкү гадыны өрнәк истәјир. Әҝәр онун өрнәји Зејнәб (ә) вә Фатимеји-Зәһра (ә) олса, иши дүзҝүн анламагдан, мөвгеләри дәрк етмәкдә сајыглыгдан, Аллаһын инсанларын өһдәсинә гојдуғу бөјүк вәзифәни јеринә јетирмәк үчүн фәдакарлыг ҝөстәрмәклә вә һәр шејиндән кечмәклә бирҝә олса да, ән јахшы ишләри сечмәкдән ибарәт олаҹаг. Өрнәји Фатимеји-Зәһра (ә), јахуд Зејнәб-Күбра (ә) олан мүсәлман гадын беләдир. Әҝәр гадын дәбдәбәчилијә, ејш-ишрәтә, өтәри һәвәсләрә, көксүз вә тәмәлсиз дујғулара тәслим олмаг фикриндә олса, о јолу ҝедә билмәз. Ҝәрәк һөрүмчәк тору кими јолчу бир инсанын ајағына долашан бу бағлылыглары өзүндән узаглашдырыб, о јолу ҝедә билсин.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


905 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...