Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2018

ТӘЛӘСИК МҮҺАКИМӘЛӘРДӘН ЧӘКИНМӘ

Хош о инсанын һалына ки, ҝөзү илә дејил, гәлби илә ҝөрүр
Бир чох инсанлар јалныз заһири мүшаһидә апармагла мүһакимә јүрүдүр, киминин пис, кимининсә јахшы адамы олмасы һаггында тәләсик гәрар чыхарырлар. Бу иш тәкҹә мөминә јох, өзүнү ағыллы һесаб едән һеч бир фәрдә јарашмаз. Заһир һәмишә алдадыҹыдыр. Заһирән хошаҝәлмәз бир ишә ҝөрә инсаны пис һесаб етмәк олмаз. Әслиндә чох јахшы бир иш заһирән пис дә ҝөрүнә биләр. Һәзрәт Иса (ә) бу бөјүк бәлаја ишарә илә бујурур: «Хош о инсанын һалына ки, ҝөзү илә дејил, гәлби илә ҝөрүр». Һејванлар да ади ҝөзлә ҝөрүрләр. Амма инсанда онун дүшүнҹәси илә бағлы олан бәсирәт ҝөзү дә вардыр.
İнсан заһири ҝөзлә ҝөрүб јалныз һисс үзвләринә әсасланараг мүһакимә јүрүтмәкдән чәкинмәлидир. Ағлыны ишә салыб дәрин арашдырмалар апармагла шејтанын тәләсиндән гуртулмаг олар. Инсан бир бахыша ҝөрә әбәди бәдбәхт ола биләр. Унутмаг олмаз ки, Ислама архадан зәрбә вурмаг истәјәнләр һәмишә үзләринә мөминлик маскасы тахмышлар. Демәк, заһир әсас дејил. Әксинә, заһирән мөмин гијафәсиндә олмајан бир шәхс дахилән әсл мөмин ола биләр.


802 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...