Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2018

ИНСАНИ ДӘЈӘРЛӘРӘ ҺӨРМӘТ

Нәфсини јахшы ишләрә мәҹбур ет
Инсан јаранмышларын шәрәфлиси олдуғуна диггәт етсә, чиркин әхлаг вә ҝүнаһдан гачар. Өзүнү инсан адландыран варлыг һејвани һиссләрә неҹә тәслим ола биләр?!
Һәзрәт Әли (ә) бујурур: «Өзүнү әзиз тутан инсан үчүн шәһвәтләр ләјагәтсиз ҝөрүнүр». Имам Сәҹҹаддан (ә) сорушдулар ки, ән дәјәрли инсан кимдир? Һәзрәт ҹаваб верди ки, ән дәјәрли инсан өзүнү дүнјадан дәјәрли биләндир.
Руһани кәрамәтләрә диггәт өзүнүтәрбијәдә фајдалыдыр. Инсан өзүнә мүраҹиәт едә биләр ки, ахы сән гүдси-аләмдән ҝәлмисән. Ахы сән Аллаһын хәлифәсисән! Ахы сән әбәди һәјат үчүн јаранмысан! Сәнә һејвани һиссләрә табе олмаг јарашырмы?!
Һәр бир пис сифәтдән гуртармаг үчүн онун зидди олан ҝөзәл сифәти ҝүҹләндирмәк лазымдыр. Әҝәр бир нәфәрә гаршы пахыллыг һисси варса, бу һисси боғмаг үчүн һәмин шәхсә еһтирам ҝөстәриб она јахшылыг етмәк лазымдыр. Үмумијјәтлә, нәфсин чиркин истәкләринә «јох» дејиб тәдриҹән онун көкүнү гурутмаг лазымдыр. Нәфсин хошламадығы јахшы ишләрә өзүнү мәҹбур етмәклә јахшылыға адәт етмәк ҝәрәкдир.
Һәзрәт Әли (ә) бујурур: «Нәфсини јахшы ишләрә мәҹбур ет», «Нәфсини јахшы ишләрә адәт етдир ки, ахирәтин абад олсун», «Нәфсани шәһвәтләр өлдүрүҹү хәстәликдир. Онун ән јахшы дәрманы сәбир вә өзүнү сахламагдыр».


751 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...