Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2018

ВАЛИДЕЈНИН ҮЗҮНӘ АҒ ОЛМУШ ҜӘНҸ

“Бәли, анасынын үзүнә ағ олуб.”
“Тәфсире-Нишабури”дә нәгл олунур:
İслам Пејғәмбәринин (с) дөврүндә бир ҝәнҹ өлүм ајағында оларкән Һәзрәт (с) онун јанына ҝетди. Оғланын дили тутулдуғундан шәһадәт кәлмәләрини дејә билмирди. Һәзрәт (с) сорушду ки, бәлкә намазгылан дејил, она ҝөрә дили тутулуб? Дедиләр ки, намаз гыландыр. Һәзрәт (с) бујурду ки, бәлкә зәкат өдәмәјиб? Дедиләр ки, өдәјиб. Һәзрәт (с): - “Бәлкә атасынын үзүнә ағ олуб?” дејә марагланды. Јенә дә “јох” дедиләр. Нәһајәт, Һәзрәт (с) белә бир суалла мүраҹиәт етди: “Бәлкә анасынын үзүнә ағ олуб?” Ҹаваб вердиләр ки, - “Бәли, анасынын үзүнә ағ олуб.” Ананы дә`вәт едиб оғлуну һалал етмәсини истәдиләр. Ана деди: “Мән ону неҹә һалал едә биләрәм ки, үзүмә силлә вуруб?!”
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурду: “Од ҝәтирин.” Ана сорушду ки, “Оду нә үчүн истәјирсиниз?” Һәзрәт бујурду ки, “Пис әмәлинә ҝөрә ону јандыраҹағам.” Ана деди: “Мән разы олмарам ки, ону јандырасыныз. Ону доггуз ај бәтнимдә ҝәздириб, сонра ики ил сүд вермишәм, илләр узуну кәнарында дурмушам. Мән ону оддан гуртармаг үчүн бағышлајырам.”
İнсан үчүн һәгиги мүрәбби олмајан ана ҝүнаһкар өвладынын јанмағына разы олмурса, һәгиги мүрәбби олан Аллаһ өз бәндәсинин әзабына разы олармы?! Әсла!


1004 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...