Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Нојабр 2017

“ИЈЈАКӘ НӘБУДУ ВӘ ИЈЈАКӘ НӘСТӘИН”

Намаз гылан Аллаһа ибадәт едир вә бу ибадәтлә Аллаһдан көмәк истәјир.
Биз јалныз сәнә ибадәт едирик вә јалныз Сәндән көмәк диләјирик!

Бу јерәдәк намаз гылан шәхс јараныш, мәад вә Аллаһын сифәтләри барәсиндә өз әгидәсини билдирир. Бу әгидәнин сәмәрәси халис бәндәлик вә Аллаһдан көмәк диләмәкдир.
Намаз гылан шәхс тәнһа олдугда да ҹүмләни ҹәм формасында дејир ки, өзүнү ибадәт едәнләрә гатсын, онун нагис ибадәти ихласлы вә камил инсанларын ибадәти арасында гәбул олсун.
Дејиләнләрдән ајдын олур ки, “мәнләр” “биз” олмалыдыр. Ҹамаатла бирликдә ибадәтләр, хүсуси илә намаз әсасдыр. Фәрдчилик вә ҝушәнишинлик дәјәрсиздир.
Пәрәстиш көмәк диләмәклә јанашыдыр. Беләликлә, бәндәлик едәркән фикри азғынлыглардан горунмаг, гүррәләнмәмәк, рија вә сүстлүјә дүчар олмамаг үчүн доғру јолу Ондан истәјәк. Бәли, Ондан көмәк истәмәлијик. Чүнки иман төвфиги Онун әлиндәдир. Сүбһләр ајылмаг, дәстәмаз алмаг, һәрәкәт үчүн гүввә, намазын гәбул олмасы, бизи тәкәббүр вә ријадан горумаг Онун әлиндәдир. Онун лүтфү сајәсиндә ибадәтә мејл едирик.
Намаз гылан Аллаһа ибадәт едир вә бу ибадәтлә Аллаһдан көмәк истәјир.
Şәргпәрәстлик, гәрбпәрәстлик, ҝүҹлүләрә бәндәлик, шәһвәт вә мәгама әсирлик, гадын, вар-дөвләт вә өвлада алданмаг јох, јалныз Аллаһа ибадәт!
Намазын бу ҹүмләси Аллаһдан савај бүтүн һакимијјәтләри мәһкум едир; давамсыз гүввәләрдән јардым диләмәк вә онлар гаршысында алчалмағы инкар едир; намаз гыланлара Аллаһа бәндәлик сајәсиндә иззәт дәрси верир. Бу јолла Аллаһдан гејриләринин бәндәси олмаг, һәдәләр вә тәклифләрә алданыб Аллаһ јолуну унутмамаг өјрәдилир.


914 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...