Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Нојабр 2017

Дүнјапәрәстләр Әһли-бејти (ә) дәрк етмәз

Онларын вилајәт вә һәгигәти Аллаһын вилајәти вә Гуранын һәгигәтидир.
Һәјатын мүхтәлиф јөнүмләриндә Әһли-бејтә (ә) мүраҹиәт едән кәс өз дүшүнҹә вә тутуму һәддиндә онларын вилајәт вә һәгигәтиндән бәһрәләнир. Онларын вилајәт вә һәгигәти Аллаһын вилајәти вә Гуранын һәгигәтидир.
Тутумсуз, ашағы сәвијјәли инсанлар Әһли-бејти (ә) нүмунә сечдикләри һәддә онлардан бәһрәләнирләр. Амма нәфс истәјинә әсир оланлар Әһли-бејтә (ә) игтидадан чәкинир вә һеч вахт бу һәгигәти дәрк етмир. Гуранда охујуруг: “Гаранлыгда галмыш вә гуртулмајасы кәс кими...” (“Әнам”, 122)
Беләләри нәинки Әһли-бејти (ә) нүмунә сечмир, һәтта онлары инкар едир!
Гуранда бәјан олунур ки, пејғәмбәри ади ҝөзлә ҝөрүб онун рисаләтини дәрк етмәјәнләр дүнјапәрәстлик учрумуна јуварлананлардыр. Онлар доғру јолу танымадыглары кими пејғәмбәр вә онун әһли-бејтини (ә) дә танымырлар. Башга сөзлә, онлар Гуранын батининә вара билмирләр. Гуранын батининә вара билмәјәнләр Әһли-бејти дә танымыр. Чүнки онларын һәјатлары, хүсуси илә гәлбләри пәрдәләнмишдир, Әһли-бејт һәгигәтини дәрк етмәкдә аҹиздирләр. Һәмин пәрдәни јарадан ҝүнаһ, фисг, тәәссүб, инадкарлығын чохлуғудур. Бу сәҹијјәләр онларла һәгигәт арасында пәрдә чәкмишдир! Гуранда охујуруг: “Онларын сәнә бахдығыны, амма ҝөрмәдијини мүшаһидә едәрсән.” (“Әраф”, 198)
Онларын ҝөзү вар, бәсирәти јохдур. Заһири ҝөрүрләр, батиндән хәбәрсиздирләр. Ҝүнаһ, јерсиз тәәссүб вә инадкарлыг онларын ич ҝөзүнү тутмушдур: “Ич ҝөзләри мәним зикримә пәрдәләнмиш һәмин кәсләр...” (“Кәһф”, 101)


954 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...