Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Нојабр 2017

Әрбәиндән сонра Фазил Гәзәнфәроғлу нөвбәти дәфә јерин дибинә ҝирди

Мәнә сүбут един ки, Фазил Гәзәнфәроғлу адамдыр
Мәнә сүбут един ки, Фазил Гәзәнфәроғлу адамдыр

Шиәјә, Имам Һүсејн (ә) шүарларына гаршы әмәви мөвгеји тутмуш, језидләрин, өмәрсәдләрин сәфләриндә јер алан, шимрләрин әлиндән су ичән, ибнзијадын мәнәви төрәмәси олан депутат Гәзәнфәроғлу Әрбәин ҝүнү битәр-битмәз бир даһа јерин дибинә ҝирди. Бир сијасәтчинин "сијасәтдә дост јохдур, мараг вар" дејиб һара ҝәлди ҝирмәси сијасәтдә тәбии гаршыланыр. "Һара ҝәлди ҝирмәси" сөзүнү бир аз изаһ едәк ки, охуҹуја гаранлыг галмасын. Мәсәлән, елә Гәзәнфәроғлу вахт вар иди гәзетдәки мәгаләсиндә "мәнә сүбут един ки, Һејдәр Әлијев адамдыр" суалыны верирди. Бу ҝүн исә онун кими пуч олмуш бир сијасәтчинин Илһам Әлијевә нисбәтдә сүннәт тојуна 100-200 маната ҝедиб ушаглары әјләндирән тәлхәк шән клоунларын гылығына ҝирмәси, әгидәсини, сијаси лидерини сатмаг наминә депутатханаја ҝирмәси вә башга бу кими маневрләр онун үчүн ејиб сајылмыр. Затән бир адам сијасәтдә Әмр Ас олмағы ҝөзә алыбса һәр ҹүр мурдар һоггалардан чыхаҹаг, үзүнә түпүрүлмәсиндән нараһат олмајаҹаг. Амма бир сијасәтчи үчүн өлүб јерин дибинә ҝирмәк чох писдир.
Гәзәнфәроғлу дүз әрбәин ҝүнүнүн сабаһы бир даһа өлүб јерин дибинә ҝирди. Аллаһын ишинә бахын, Ашура ҝүнү илә әрбәин ҝүнү арасында Језид вә онун төр-төкүнтүсүнүн Шамда (Језидин өз сарајында) Әһли-бејт (ә) вә онун ашигләри тәрәфиндән рәзил-рүсвај едилдији ҝүнләрдир. Әрбәин битән кими дә Гәзәнфәроғлу "өлүб јерин дибинә ҝирәнләр" сијаһысына әлавә едилиб.
Әрбәин ҝүнүн сабаһы Фазил Гәзәнфәроғлунун ады нөвбәти галмагалда һалланды. Бу дәфә дә тәбии ки, ермәни илә дејил, өз азәрбајҹанлысы илә. Бу дәфә бәстәкар Ҹаваншир Гулијевлә һөҹәтләшиб. Демәли, "Бајраг ҝүнү" Ҹаваншир Гулијев шәрһ јазараг билдириб ки, бу адам (Гәзәнфәроғлу) Азәрбајҹан һимнини бәјәнмир.
Аллаһтәрәфи Ҹаваншир Гулијев индијәдәк Фазил Гәзәнфәроғлуна әдәбли бир шәкилдә шәрһ јазан, тәнгид едән инсанлар кими әхлаглы бир формада садәҹә һәгигәти чатдырыб. Јаздығы шәрһ бундан ибарәтдир: "Бу адам Үзејир бәјин јаратдығы о ҝөзәл һимни севмир ве буну ачыг бәјан едир. Хәбәрин вармы? Һимн гәбул олунаркән (1992) ордајды (һөкүмәтдә) вә сусду." Амма һеч заман әдәбли олмајан, тәрбијәсиз күчә ушаглары кими шүвәнлик салан Гәзәнфәроғлу исә бәстәкара елә фазилгәзәнфәроғлусајағы ҹаваб вериб: "Ичи бәстәкар Ҹаваншир Гулијев олмагла бир груп ҝери зәкалы, фикирләри динләмәдән барәмиздә өнјарғылы шәрһләр јазыблар. Бу адамлар узун илләр хариҹдә јашасалар да бир арпа боју ағылланмајыблар. Мараглыдыр ки, бу ҝүн Ҹаваншир Гулијев кими вәтәншивәнләр һәлә дә анламаг истәмирләр ки, 20-30 ил өнҹәнин риторикасы вә пафосу илә инсанлары алдатмаг олмаз."
Бәли, һәр шеј ҝөз габағындадыр. Затән сәвијјәсиз депутат бир гәдәр әдәбли ҹаваб версәјди "шашардыг". Онун тәрбијәсиз күчә ушағы кими башга әдәбсизликләри индијәдәк "азад сөз үнванында" интернет сајтларында мөвҹуддур. Әлбәттә, сәвијјәсиз депутаты гынајанда ҝәрәк арада-бәрәдә Ҹаваншир мүәллими дә гынајасан. Ҝүнаһ Ҹаваншир мүәллимдәдир ки, Гәзәнфәроғлуну адам јеринә гојуб онун барәдә статус јазыр вә статусунда онун үнванына "адам" сөзүнү ишләдир. Мәнә сүбут един ки, Фазил Мустафа адамдыр. (О бу ҹүмләни илләр әввәл "Мүсават" гәзетиндә дәрҹ едилән бир мәгаләсиндә демишди, амма бу ифадәни Һејдәр Әлијев һагда ишләтмишди. Инди бу ҹүмләмиздә шәхсијјәтә тәһгир варса, биринҹи Фазил Мустафа ҹәзаландырылмалыдыр)
Адама ләззәт едән, үрәјинә јағ кими јајылан одур ки, Фазил Мустафанын һәгигәтдә неҹә дүшүк, пуч, битмиш бир сијасәтчи олдуғу бир даһа мәлум олду.
Бу јердә суал веририк: Нә үчүн бу гәдәр инсан гала-гала мәһз Фазил Мустафа ҹәмијјәтдә гәбул олунмур. Нә олду, елә бүтүн дүнјанын Гәзәнфәроғлу илә давасы вар? Јахуд суалы бу ҹүр гојаг ки, нә үчүн Фазил Гәзәнфәроғлунун далашмадығы бир адам галмајыб? Гыса олараг адамын далашдығы инсанлара ҝөз атаг;

Үмумрусија Азәрбагјҹан Конгресинин (ҮАК) Москва нүмајәндәлијинин иҹрачы директору Шамил Тағыјев

Танынмыш сијасәтчи Әрәстун Оруҹлу

Һүгугшүнас, БАХҸП-нин үзвү Меһман Мурадлы

Танынмыш журналист Агил Әләсҝәр

Танынмыш журналист Ҹавид Ҹаббарлы

Азәрбајҹан Демократ Партијасынын (АДП) сәдри Сәрдар Ҹәлалоғлу

Танынмыш илаһијјатчы-алим Илгар Ибраһимоғлу

Тәкамүлчүләр

Бәстәкар Ҹаваншир Гулијев


Әлбәттә, адлары чәкилән инсанлар Фазил Гәзәнфәроғлунун бостанына даш атдығы инсанларын аз бир гисмидир. Һәлә бу инсанын Шаһ Исмајыл Хәтаијә, Бабәкә гәним кәсилмәсини ҝүндәмә ҝәтирмирик. Үстәлик шиә инанҹларыны тәһгир етмәклә демәк олар ки, о бүтүн шиәләрлә дә дүшмәндир.
Јахшы дејәк ки, Ҹавид Ҹаббарлы, Илгар Ибраһимоғлу, Сәрдар Ҹәлалоғлу кими инсанлары Фазил Мустафа Иран аҝенти һесаб едир. Мәҝәр, Ҹаваншир Гулијев, Шамил Тағыјев, Гәзәнфәроғлунун Шаһ Исмајыл мөвзусунда далашдығы тарихчи алимләр, журналист Агил Әләсҝәр, Меһман Мурадлы вә башгалары да Иран аҝентидир? Ахы Фазил Гәзәнфәроғлунун о саһә галмајыб ки, нүмајәндәси илә далашмасын. О адам галмајыб ки, Фазил Гәзәнфәроғлуја нифрәт етмәсин. Мараглы бир мәгам да ондан ибарәтдир ки, бу инсанларын демәк олар ки, һәр бирисинин Гәзәнфәроғлу һагда тәкрарладығы сөзләр бунлардыр: әгидәсини сатан, лидеринә хәјанәт едән, Фәтуллаһын төртөкүнтүсү, игтидара јалагланмаг наминә депутатханада күрсү алан, әхлагдан кәсад инсан, кечмишиндән хәбәрсиз... Бүтүн бунлар Гәзәнфәроғлуна нифрәт етмәк үчүн кифајәтдир.
Десә ки, бу инсанлар анламырлар, онлар мәнә саташыр, дава етмәк истәјирләр, онда белә бир суал үнванланыр ки, әҝәр бу инсанлар дава саландырса нә үчүн башгалары илә далашмырлар вә анҹаг ҝәлиб Фазили тапырлар? Лап кобуд шәкилдә десәк нә үчүн бу "далашган" инсанлар ән азындан бир-биријлә далашмырлар? Ахы Фазилин әгидәсинә ҝөрә онлар далашгандыр. Ҝөрәсән ҝүнаһ бу гәдәр инсандадыр, јохса Фазил Мустафада? Бәли, дүз тапдыныз бүтүн ҝүнаһлар адлары чәкилән инсанлардадыр. Она ҝөрә ки, онлар сәвијјәсиз депутаты адам билиб онунла мүхатәб олурлар. Мәнә сүбут един ки, Фазил Гәзәнфәроғлу адамдыр.


862 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...