Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Нојабр 2017

“МАЛИКИ ЈӘВМИД-ДИН”

“Малики јәвмид-дин” ҹүмләси инсанын јадына гијамәт һесабыны салыр
Ҹәза ҝүнүнүн саһибидир. Бу сифәт Аллаһ һаггында гејд олунмуш диҝәр бир сифәтдир, һәмд вә ситајишин Аллаһа мәхсус едилмәсиндән сонра бәјан олунур. Инсан даһа чох үч һалда тәшәккүр едир:
1. Өтән лүтф вә немәтләрә диггәт етдикдә;
2. Һазыркы мәһәббәтә диггәт етдикдә;
3. Ҝәләҹәк лүтфләрә үмид етдикдә.
Беләликлә, јалныз Аллаһа ситајиш олунмалыдыр. Чүнки һәм кечмишимизи тәмин едирик, һәм инди Онун немәтләри, рәһмәти вә лүтфүндән бәһрәләнирик, һәм ҝәләҹәк вә гијамәтдә бүтүн ишләримиз Она бағлыдыр вә Онун кәрәминә үмидварыг.
О маликдир. Дәјәрсиз, мүвәггәти вә етибарсыз јох, һәгиги малик!
Инсанлар дүнјада ҝизли вә ашкар ширкләрин торунда әсир олублар. Лакин гијамәтдә һамы ҝөрәҹәк ки, дүнја вә онда олан һәр бир шеј Аллаһындыр. Варлығын саһиби, гәти һөкмдар вә һәгиги һаким Одур: “О ҝүн һөкм анҹаг Аллаһындыр!” (“Инфитар” сурәси, ајә 19.)
Гијамәтдә халгдан сорушулаҹаг: “Бу ҝүн һакимијјәт киминдир?” Онлар дејәҹәк: “Бир олан вә һәр шејә галиб Аллаһындыр!” (“Муминун” сурәси, ајә 16.)
“Малики јәвмид-дин” ҹүмләси инсанын јадына гијамәт һесабыны салыр. Нә гәдәр ки, һесаб алынмајыб, инсан өзү өзү илә һесаб чәкмәлидир. (“Мәкаримул-әхлаг”, Пејғәмбәрдән (с) Әбузәр Ғәффаријә.)
İмам Сәҹҹад (ә) намазда бу ҹүмләни о гәдәр тәкрарлајырды ки, аз галырды руһу пәрваз етсин. (“Нурус-сәгәләјн”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.16, 78-ҹи һәдис.)
“Дин” кәлмәси ҹәза мәнасыны билдирир. Аллаһ ҹәза вә мүкафат ҝүнүнүн саһибидир. Бу сурәдә Аллаһын һәм рәһминә, һәм гәзәбинә, һәм дә әдаләтинә ишарә олунур ки, дүзҝүн тәрбијә јолу, јәни горху вә үмид арасында јашајыш принсипи ајдын олсун.


851 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...