Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Нојабр 2017

“Инсан капиталы” Илһам Әлијевин ағлына һардан ҝәлиб?

Сиз нәдән истәјирсиз данышын – оффшорлардан, банк һесабларындан, виллалардан, јахталардан, фәгәт инсан капиталындан башга
Чыхыша бәзәк вурмаг үчүн ганадлы фразалар тапмаг әски совет комсомол функсионерләри арасында ҝениш јајылмыш хәстәлик иди. Бир дәфә комсомолун Бакы Комитәсинин иҹласында ЫЫ катибин һансыса банал бир мәсәләнин мүзакирәси заманы ишләтдији “Нет полјота мысли” фразасындан сонра залы бүрүјән гәһгәһә инди дә јадымдадыр.
Ҝөрүнүр, Илһам Әлијевин фразеологу әски комсомолчудур. Јохса, һарадан ҝәлә биләрди онун ағлына “инсан капиталы” фразасы, о һара, комсомол һара. Нефт капиталыны инсан капиталына чевириб, јох бир оффшорда банк һесабына гојуб инсаны. Бу сизин үчүн валјута дәјишмә мәнтәгәси-заддыр ки, доллар вериб “инсан капиталы” аласыныз? Бир дә, о бојда бәдхәрҹлик едиб бу гәдәр нефт милјардларыны инсан капиталына чевирмәк кимә лазым иди ки, инди бизә “анекдот” данышасыныз. Өлкәдә инсан капиталы јаратмаг дөвләтин бојнунун борҹудур вә бунун үчүн онун бүдҹәсиндә вәсаит дә ајрылыр.
Һәлә 1992 илдә, инсан капиталынын еффективлији илә бағлы арашдырмаларына ҝөрә Нобел мүкафаты алан Беккер, инсана јатырымларын әсасән онун тәһсил вә тәлим хәрҹләриндән ибарәт олдуғуну дејирди. Инди ҝәл бахаг Азәрбајҹанда тәһсилин вә профессионал ихтисас тәлиминин вәзијјәтинә. Бунун үчүн бүдҹәниздә вур-тут 1860 милјон манат ајырмысыныз. Онун да неҹә хәрҹләндијини Бакы күчәләринин сүләк итләри дә билирләр.
Мәктәблини тәһсилдән гачаг салан, һәтта тарихимизи, мәдәнијјәтимизи белә сахталашдыран дәрсликләр, сечкиләри сахталашдырмагдан савајы әлләриндән һеч нә ҝәлмәјән, ҝәләнләри исә 200-300 манат маашла һәр шејә мөһтаҹ мүәллимләр ордусу, һәрби хидмәт мүддәтини 6 ај азалтмагдан башга һеч нәјә јарамајан али тәһсил вә саир.
Сиз инсан капиталына доллар гојмагдан данышмағы өзүнүзә неҹә сығышдырырсыныз, неҹә ајыб билмирсиниз ки, орта вә али тәһсили аз гала 100 фаиз өдәнишли етмисиз?
İхтисаслы мүтәхәссис һазырлығы али тәһсиллә тәһсилдән дәрһал сонракы ихтисас үзрә бир нечә иллик практиканын синтезиндән кечир. Һардадыр белә практика? Өлкә машын јујан, тәкәр гаралдан, таксичилик, офисантлыг едән али тәһсилли ҝәнҹләрлә долудур. Будур сизин јаратдығыныз инсан капиталы?
Сизин хәбәриниз вармы ки, БМТ 2000 илдән бәри “Инсан капиталы” анлајышына инсанын јемәјини, ҝејмәјини, сағламлығыны, мәдәнијјәтини дә дахил едиб? 155 манатлыг минимал истеһлак сәбәти илә галырсиз о капиталын гајғысына ки, һеч јашлы инсанларын аспирин-кардиосунун пулу етмир?
Аҹ, хәстә, бу ҝүн нә јејәҹәјиндән хариҹ нә исә фикирләшмәк габилијјәтини итирмиш инсан ордусудур сизин инсан капиталыныз.
Әлиниздән өлкәдән чај кими ахыб ҝедән бејин селидир сизин о капитала хәрҹләдијиниз пул, ҝөстәрдијиниз гајғы.
Ҝөзүгыпыг, горхудан сују үфүрмәкдән јарысыны бухарландыран заваллылардыр сизин капиталыныз.
Һәр кәсин габағында әјилмәјә, ҝөзүнә дәјән ачыг јердән өпмәјә һазыр, сүрү илә ҝедиб улу һејкәлинизин гаршысында Стандартлашдырма Комитәсинин тәјин етдији буҹагдан әскик олмајараг топуғуна гәдәр бүкүлән һуманоидләрдир сизин валјутадәјишмә мәнтәгәсиндән алдығыныз капитал.
Сиз нәдән истәјирсиз данышын – оффшорлардан, банк һесабларындан, виллалардан, јахталардан, фәгәт инсан капиталындан башга. Чүнки мәһв етмисиз Азәрбајҹанда һәмин капиталы.

Рафиг Манафлы


815 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...