Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Нојабр 2017

“ӘР-РӘҺМАНИР-РӘҺИМ”

Аллаһын рәһмәт нүмунәләриндән бири Онун писликләри јахшылыға чевирмәсидир
Онун ҝениш рәһмәти һамынын үзәринә көлҝә салыр. Онун рәһмәти гәзәбиндән чох вә өнҹүлдүр.
Ҝүнаһкарлара төвбә јолу гојмушдур. Өлүм анынадәк төвбәләри гәбул едәҹәјинә вәд вермишдир вә төвбә едәнләри севир. (“Бәгәрә” сурәси, ајә 222.) 
Аллаһ рәһимли олмағы өзүнә ваҹиб етмишдир. (“Әнам” сурәси, ајә 54). О һамыја үмид верир вә өз рәһмәтинә доғру чағырыр: “...Аллаһын рәһминдән үмидсиз олмајын. Аллаһ бүтүн ҝүнаһлары бағышлајар.” (“Зумәр” сурәси, ајә 53.)
Аллаһын рәһмәт нүмунәләриндән бири Онун писликләри јахшылыға чевирмәсидир. (“Фурган” сурәси, ајә 70.)
Чәтинликләр вә бәлалар да бир нөв рәһмәтдир. Чүнки инсан бу јолла гәфләтдән ајылыр вә һәрәкәтә вадар олур. Чәтинликләрә дөзмәк илаһи өвлијалар үчүн шириндир. Чүнки онлар чәтинликләр мүгабилиндә мүкафат алырлар.


893 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...