Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Сентјабр 2017

3 милјардлыг оғурлуғун архасында Илһам Әлијев дурмурса…

Кимдир о “оғру” ки, өлкәнин бир парчасыны оғурлајыб, апарыб гојуб хариҹдәки сахта ширкәтләрин һесабына?
АХҸП сәдри Әли Кәримли 3 милјардлыг коррупсија илә бағлы һакимијјәт нүмајәндәләринин бәјанатларына фејсбук сәһифәсиндә мүнасибәт билдириб:
“Јери ҝәлмишкән, “Тһе Ҝуардиан”ын ифша етдији 3 милјард долларлыг “гара касса”дан пул алан шәхсләрдән бири дә президентин мәтбуат катиби Азәр Гасымовдур. Инди һәмин Азәр Гасымовун рәһбәрлик етдији Президентинин Мәтбуат Хидмәти “Тһе Ҝуардиан”да јајылмыш арашдырма илә бағлы “сәрт” ачыглама вериб: “Президенти вә онун аиләсини бу мәсәләјә ҹәлб етмәк ҹәһдләри тамамилә әсассыздыр, гәрәзлидир вә тәхрибат характери дашыјыр.”

Јахшы, тутаг ки, биз дә олдуг садәлөвһ, арашдырмачы журналистләрин ортаја гојдуғу фактлара, конкрет банк көчүрмәләри һагда олан минләрлә сәнәдә, пулун көчүрүлдүјү банкын етирафына јох, сизә инандыг, даһа доғрусу, инанмаг истәдик. Президент вә онун аиләсинин бу ишдә иштиракы јохдурса, Илһам Әлијев халгын 3 милјард долларынын (5 милјард манат), бүдҹәмизин үчдә бири гәдәр олан вәсаитин өлкәдән чыхарылмасына, һәм дә дөвләт банкы олан Бејнәлхалг Банк васитәсилә чыхарылмасына нијә ҝөз јумуб? Кимдир о “оғру” ки, өлкәнин бир парчасыны оғурлајыб, апарыб гојуб хариҹдәки сахта ширкәтләрин һесабына? О 3 милјардлыг оғурлуғун архасында дуран һансы коррупсионердир ки, баш назирин 1-ҹи мүавининин хариҹдә мүалиҹәсини, өлкәнин АБ-дәки сәфирини малијјәләшдириб? Кимдир бу намәлум шәхсләр?

Јахшы, јенә дә хошҝөрүлү олаг, инанаг ки, о оғурлуғун архасында һаким аилә дајанмајыб, дөвләт рәһбәрлији, һүгуг мүһафизә органлары садәҹә авам вә баҹарыгсыз олуб, “фил гулағында јатыб”, һансыса коррупсионерләр дә онлары алдадыб, 3 милјард доллары оғурлајыб апарыблар өлкәдән. Бәс бу һалда нәјә ҝөрә “Тһе Ҝуардиан”ы сөјүрсүнүз? Журналистләрә миннәтдар олун, онлар Азәрбајҹанын оғурланмыш 3 милјард доллар сәрвәтини тапыблар, оғрулары тапыб, онларын ҹәзаландырылмасы, оғурланан пулларын өлкәјә гајтарылмасы үчүн нијә тәдбир ҝөрмүрсүнүз? Неҹә олур ки, “Азадлыг” гәзетиндә 2001-ҹи илдә ҝетмиш 2 манатлыг еланын 8 гәпиклик верҝисинин өдәнилиб-өдәнилмәдијини арашдырырсыныз, анҹаг бу 3 милјардын оғурланмасы сизи нараһат етмир? Һәмин “оғру” Илһам Әлијевдән даһа сәлаһијјәтли шәхсдир? Халгын оғурланмыш 3 милјард долларыны нијә ҝери гајтартдырмырсыныз?

Ҝедин бу суаллара ҹаваб ахтарын. Һакимијјәтин ән бәјәнмәдијим ҹәһәти одур ки, халгы авам, ганмаз јеринә гојур. Кими әлә салырсыныз? Јох бир, өлкәдән чыхарылан милјардларын бунлара аидијјаты јох имиш. 3 милјардлыг “малијјә хәјанәтинә” ҝөрә режим истәнилән мәмурун дәрисини боғазындан чыхардарды. Халгы алдатмаг сизин дүшүндүјүнүз гәдәр асан дејил”.


2647 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...