Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2017

Гара сималы кәндли киши Имам Казимин (ә) нәји иди?

“Һәр вахт бир көмәјә еһтијаҹын олса, мән сәнә көмәк едәрәм”.
Имам Казим (ә) кәндли вә гара сималы бир кишинин јанындан кечирди. Имам (ә) она салам верди вә бир мүддәт онунла сөһбәт етди.
Ајрыларкән она бујурду: “Һәр вахт бир көмәјә еһтијаҹын олса, мән сәнә көмәк едәрәм”.
Имамын (ә) сәһабәләри дедиләр: “Еј Пејғәмбәрин өвлады! Белә бир шәхсин јанында отурурсан, ондан һаҹәтләри вә чәтинликләри барәдә сорушурсан? Һалбуки, онун сәнә даһа чох еһтијаҹы вардыр (Јәни о, сәнин јанына ҝәлмәли вә сәндән хаһиш етмәлидир)”.
İмам (ә) онлара бујурду: “О, Аллаһын бәндәләриндән биридир вә Гуранын һөкмүнә әсасән, бизим гардашымыздыр ки, Аллаһын шәһәрләриндә јашајыр. Биз онунла бир атадан; Адәмдәник. Ислам адлы бир динимиз вардыр. Ола биләр ки, дөвран бизи она мөһтаҹ едәр. Бәс, онун гаршысында тәкәббүрлү олмагданса, тәвазөкар олаг”.

Гајнаг: “Туһәфул-угул”, Имам Казимә (ә) аид олан бөлмә.


2054 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...