Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2017

Камил имана чатмағын јолу нәдир?

Аллаһдан једди пај алан фәрд камил имана саһиб олур
Имам Садиг (ә) бујурур: “Аллаһ-таала иманы једди әсас үзәриндә гәрар вермишдир: еһсан вә хејирхаһлыг, дүзлүк, јәгинлик, разылыг, вәфадарлыг, елм, дөзүм. Сонра бу пајлар халг арасында бөлүнүр. Аллаһдан једди пај алан фәрд камил имана саһиб олур… (“Үсули-кафи”, ҹ.3,с. 83.)

Бәшәр тарихиндә һәр једди пајы алыб, јәгин мәрһәләсинә чатмыш инсанлар чох аздыр. Онлардан бир чохунун дәрәҹәси јалныз өлүмүндән сонра мәлум олмушдур. Һазыркы дөврдә белә инсанлара мисал олараг Гум шәһәриндә јашамыш Ајәтуллаһ Беһҹәти ҝөстәрмәк олар. Белә бир мәгама чатмаг үчүн исә дәрин елм вә билик әсасында нәфси тәрбијә етмәк лазым ҝәлир.


1352 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...