Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2017

Мүсәлманла мөмин арасында нә кими фәрг вар?

Аллаһын әмрләри гаршысында тәслим олан инсан мүсәлман олур
Гуран бујурур: “Аллаһ Ибраһимә “Рәббинә тәслим ол” бујурдугда, Ибраһим “аләмләрин Рәббинә тәслим олдум (мүсәлман олдум)” дејә ҹаваб вер