Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Јанвар 2017

Мүсәлманла мөмин арасында нә кими фәрг вар?

Аллаһын әмрләри гаршысында тәслим олан инсан мүсәлман олур
Гуран бујурур: “Аллаһ Ибраһимә “Рәббинә тәслим ол” бујурдугда, Ибраһим “аләмләрин Рәббинә тәслим олдум (мүсәлман олдум)” дејә ҹаваб верди. (“Бәгәрә”, 131) Ајәдән ҝөрүндүјү кими Аллаһын әмрләри гаршысында тәслим олан инсан мүсәлман олур. Амма мүсәлманлығын дәрәҹәләри вардыр.

“Һуҹурат” сурәсинин 14-ҹү ајәсиндә охујуруг: “Бәдәвиләр “биз иман ҝәтирдик”, дедиләр. Де ки, сиз иман ҝәтирмәдиниз “Биз исламы гәбул етдик”, дејин. Чүнки һәлә иман гәлбләринизә дахил олмамышдыр.” Демәк, Исламын илкин дәрәҹәси ону дил илә гәбул едиб, шәһадәт кәлмәсини демәкдир.
İсламын икинҹи дәрәҹәсиндә оланлар ону дил илә гәбул едиб, хејир иш ҝөрәнләрдир. Инсанын Аллаһа гәлбән итаәти Исламын үчүнҹү дәрәҹәсинә аиддир. Дөрдүнҹү дәрәҹәдә олан инсанлар исә бүтүн варлығыны Аллаһын ихтијарында ҝөрән өвлијалардыр.

Имам Садиг (ә) бујурур: “Чох вахт бәндәләр садәҹә мүсәлман олараг галыр, мөминлијә јол тапа билмирләр. Аллаһын гадаған етдији ҝүнаһлара јол верән шәхси мөмин јох, мүсәлман кими гәбул етмәк лазымдыр.


2401 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...