Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Јанвар 2017

Имам Һәсән Әскәридән (ә) һәјәҹан тәбили

"Ширк инсанлар арасында зүлмәт ҝеҹәдә гара өртүк үзәриндәки гарышганын тәрпәнишиндән дә ҝизлидир."
Һиҹрәтин 232-ҹи илинин Рәбиус-сани ајынын 8-дә он биринҹи имамымыз Һәзрәт Имам Һәсән Әскәри ағанын мүбарәк мөвлуд ҝүнүдүр. Бу мүнасибәтлә Имам Заман ағаны, бүтүн әһлибејтсевәрләри тәбрик едирик.
İмам Һәсән Әскәри ағанын сәадәтли тәвәллүд ҝүнү мүнасибәтијлә Һәзрәтдән (ә) нәгл едилән мүһим бир һәдиси гејд етмәк истәрдик. Мәлумдур ки, бизим мәсумлардан (ә) нәгл едилән бүтүн һәдисләрә еһтијаҹымыз вар. Бу һәдисләри ҝәрәк өз һәјатымызда риајәт едәк. Амма һәдисләр ичәрисиндә елә әдисләр вар ки, хүсуси бир нөгтәјә ишарә еләмир, инсанын бүтөв бир һәјатыны, һәјатын мүхтәлиф саһәләрини әһатә едир. Бу һәдисләрдән бириндә Һәзрәт имам инсанлары ширкдән чәкиндирәрәк бујурур: "Ширк инсанлар арасында зүлмәт ҝеҹәдә гара өртүк үзәриндәки гарышганын тәрпәнишиндән дә ҝизлидир." Бу јердә суал олуна биләр ки, нә үчүн бир јандан имамлар (ә) заманында төвһидин, Ислам дининин ҝениш јајылдығыны тарихдә гејд едирләр, диҝәр тәрәфдән имам нә үчүн бу ҹүр бујурур? Ахы, үммәт ичиндә баш галдыран һагсызлыглар, худбинлик, тәкәббүрлүк, мүхтәлиф гәлб мәрәзләри олдуғу һалда нә үчүн имам арадан ҝетмиш ширк, бүтпәрәстлик мәсәләләринә тохунур.
Имам Һәсән Әскәри аға имамлар арасында ән аз јашамыш имамдыр. Һиҹри 260-ҹы илә гәдәр, јәни ҹәмиси 28 ил јашамышдыр. Амма елә бир һәдис бујурур ки, инсанын һәјатынын бүтүн мәрһәләләриндә, ҹаванлығында, гоҹалығында, һәтта өлүм ајағында белә онун дәрдинә дәјәҹәк бир һәддәдир. Әслиндә Һәзрәт Имам бурада ширкин ашкар нөвүндән данышмыр. Бурада Аллаһа бүтпәрәст олмагла шәрик гошмагдан сөһбәт ҝетмир. Бурада сөһбәт ҝизли ширкдән ҝедир. Ҝизли ширк одур ки, инсан бир иши әнҹам верәркән, бир анлыг гәфләтә дүшүр вә Аллаһы унудур. Нәтиҹәдә һәмин иш Аллаһ үчүн дејил, Аллаһдан гејриси үчүн едилмиш олур. Һәгигәтән дә бу мәсәлә ҝүнүмүздә даим өз тәравәтини горујуб сахлајан мәсәләдир. Бу елә бир хәстәликдир ки, һәтта ҝүнүнүн јарысындан чохуну ибадәтлә кечирән шәхс белә бу мәрәздән мүмкүндүр әзијјәт чәксин. Бу ишин ҝизли ширк һесаб едилмәси она ҝөрәдир ки, бу ширкдән һеч ким хәбәр тутмаз. Һәтта чох заман ширкин бу нөвүнүн садир олдуғу шәхс белә бунун фәргиндә олмур. Бир дә ајылыр ки, Аллаһы унудуб, чох бөјүк ҝүнаһа мүртәкиб олуб. Бүтүн ҝүнаһларын, налајиг әмәлләрин көкүндә әслиндә елә бу мәсәлә дуруб, јәни Аллаһдан гафил олмаг вә Аллаһдан гејрисини, Ондан габаға салмаг.
Мүасир дүнјамыз да бу мәрәздән сығорталанмајыб. Әсрләр кечмәсинә бахмајараг бу нурани һәдиси һәр заман тәкрарламалыјыг. Һәтта һәјатымызын шүарына чевирмәлијик бу һәдиси. Имам ширк мәрәзиндән данышаркән елә бу мәрәзин әлаҹыны да һәмин һәдисдә ҝөстәриб, садәҹә мәзкур шәклиндә дејил, елә мәхфи шәкилдә. Имам тапшырыр ки, нә гәдәр бу мәрәз ҝизли олса да, сиз даим әмәлләринизи тәфтиш един вә мүтләг бу ҝизлилији һисс едәҹәксиниз.
Дини терминолоҝијада бу мәрәзин ады ријадыр. Ҹәмијјәтдә ријакарлыг ҝүнү-ҝүндән артыр. Чох заман ҝөрүрсән ки, инсан ријадан узаг олмаг үчүн бүтүн имканлара саһибдир. Әлбәттә, илк бахышдан белә ҝөрүнүр. Мәсәләнин дәринлијинә ҝетдикдә ҝөрүрсән ки, әслиндә ријаны дармадағын едән гүввә ихласдыр. О, исә ихласа саһиб олмадығы үчүн ријаја дүчар олур. Амма әзиз имамлар