Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Јанвар 2017

Намаз уғрунда нә етмәли?

Аллаһ динин һөкмләринин иҹрасы уғрунда һәр бир чәтинлијә дөзән шәхсләрә бөјүк саваблар, һәдијјәләр бәхш едир
Әксәр вахтларда һансыса хејирли бир иши иҹра етмәк истәдикдә бир чох манеәләрлә гаршылашырыг. Бүтүн бунлар руһијјәмизи сарсыдыр вә бизим сона гәдәр ишимизи лајигинҹә давам етдирмәјимизин гаршысыны алыр. Лакин, мөмин олан шәхс дини әмрләри иҹра емәк вә гадағаларын гаршысыны алмаг үчүн бүтүн бу чәтинликләрә дөзәрәк мүбаризә етмәли вә там сәрбәстлијинин горунмасы үчүн чыхыш јолу тапмалыдыр. Бәзән бу чыхыш јолу мәнәви ҝөркәм алыр. Белә ки, инсан Аллаһа тәвәккүл, мәсумлара тәвәссүл етмәклә ишләринин һәллины асанлашдырыр.
Üмумијјәтлә, Аллаһпәрәстлик јолу бир чох манеәләрлә үз-үзәдир. Белә ки, бу инанҹын јолчусу бәзән, исламын ганунларыны доғрулуғуну, ҝүнү-ҝүндән инкишафыны ҝөрүб, дөзә билмәјән дин дүшмәнләринин тәзјигләри вә ја бәзи динсизләрин онлары мәсхәрә етмәләри вә јахуд да өз нәфсани истәкләринин, шејтанын һәмләләри илә үз-үзә ҝәлир. Ислам Пејғәмбәринин (с) Кәбәдә намаз гылдығы заман әзијјәт едилмәси, Билалын бу илаһи ибадәтә ҝөрә олмазын әзаблара дөзүб, дүшмәнләр тәрәфиндән шаллагланмасы буна тарихи нүмунәләрдир.
Һәзрәт Зејнәбин (ә) Кәрбәлада чәкдији амансыз аҹылар, әсирликдә јол боју үзләшдији дөзүлмәз чәтинликләр ону намазындан ајры сала билмир. О Һәзрәт (ә) ҝүндәлик ваҹиб намазлары илә јанашы бу сәфәрдә, һәтта ҝеҹә намазларыны белә һәјата кечирирди. Бахмајараг ки, тагәтсизлик үзүндән о ханым намазларыны отраг вәзијјәтдә гылырды.
Гурани-кәримдә охујуруг ки, ислам дининдән габагкы дөнәмләрдә дә динә гаршы тәзјигләр ҝөстәрилиб вә мөмин шәхсләр Аллаһын јардымы илә бунларын гаршысында дајаныблар.
“Онлар ки, һагсызлыг үзүндән ев вә шәһәрләриндән говулдулар, јалныз белә дејирдиләр: “Бизим Рәббимиз тәк олан Аллаһдыр”. Әҝәр Аллаһ бәзиләрини бәзиләринин әли илә дәф етмәсә јәһуди вә мәсиһиләрин ибадәтханалары, килсәләры вә Аллаһын ады чох чәкилән мәсҹидләр виран едиләҹәк. Аллаһ она јардым едәнләрә (динини мүдафиә едәнләри) јардым едәр. Аллаһ ҝүҹлү вә мәғлубедилмәздир”. (“Һәҹҹ”, 40.)
Бәзән дә инсанын иман вә әгидәсини горумаг үчүн ајры бир шәһәрә, өлкәјә һиҹрәт етмәси лазым олур. Гурани-кәримдә охујуруг:
“Еј Рәббимиз! Мән әһли-әјалымдан бәзисини (Исмајылы вә анасы Һаҹәри) Сәнин Бејтүл-һәрамынын (Кәбәнин) јахынлығында, әкин битмәз бир вадидә (дәрәдә) сакин етдим. Еј Рәббимиз! Онлар (вахтлы-вахтында, лазымынҹа) намаз гылсынлар дејә белә етдим. Елә ет ки, инсанларын бир гисминин гәлбләри онлара (Кәбәнин зијарәтинә, әһли-әјалыма мәрһәмәт ҝөстәрмәјә) мејл етсин. Онлара (бу јерин ағаҹларынын) мејвәләриндән рузи вер ки, (немәтинә) шүкүр едә билсинләр!” (“Ибраһим”, 37.)
Иранын Әрак устанына табе олан Саруг мәнтәгәсиндә јашајан Кәрбәлаји Мәһәммәдказым адлы бир шәхс әрбабынын (Әрбаб- рәијјәтин табе олдуғу шәхс, башчы, пуллу) өз тахылларынын закатыны өдәмәдији үчүн ондан ајрылыр, һәр бир әзаб-зәијәтә дүзүб аиләсиндән, ата-анасындан ајры дүшмәк чәтинлијини ҹана алараг узаг бир шәһәрә ишләмәјә ҝедир. Ушаглыгда Гуран охумаға чох һәвәси олса да лакин, мадди дурмларынын чох ашағы олмасы үзүндән һеч бир молла мәктәбинә ҝетмәјән Кәрбәлајы Казым јахында олан бир имамзадәјә зијарәтә ҝедир. Бурда олан вахт ики нурани ҝәнҹ ичәри дахил олур вә салам вериб, кеф-әһвал тутдугдан сонра ондан сорушурлар:
-Мәһәммәдказым Гуран охуја билирсән?
-Мән һеч заман мәктәбә ҝетмәдим- дејә тәәссүфлә онлара ҹаваб верир.
Бу ики нурани ҝәнҹ она имамзадәнин таванында јазылмыш Гурани-кәримин ајәләрини (Әраф сурәсинин 54-59 ҹу ајәләри) ҝөстәрәрәк дејирләр:
-Бизимлә таванда јазылмыш ајәләри оху:
“Һәгигәтән, Рәббиниз ҝөјләри вә јери алты ҝүндә хәлг едән, сонра әрши (вә онун әһатә етдији һәр шеји) јарадыб һөкмү алтына алан, (бир-бирини) сүрәтлә тәгиб едән ҝүндүзү ҝеҹә илә (ҝеҹәни дә ҝүндүзлә) өртүб бүрүјән, ҝүнәши, ајы вә улдузлары әмринә бојун әјмиш һалда јарадан Аллаһдыр…”
Сонра бу ики шәхс онун синәсинә әлләрини сүртүб ҝөздән итирләр. Баш верәнләрәдн горхараг һушуну итирән Мәһәммәдказым өзүнә ҝәләндән сонра бүтүн Гурани-кәрими әзбәр билидијини дәрк едир.
Бу һадисә Ајәтуллаһ Бурурҹерди вә Мәрәши Нәҹәфинин заманында баш верир вә онлар бу шәхси јанына чағырыб имтаһан едир вә Аллаһын она бағышладығы кәрамәтин шаһиди олурлар.
Һәгигәтән дә Аллаһ динин һөкмләринин иҹрасы уғрунда һәр бир чәтинлијә дөзән шәхсләрә бөјүк саваблар, һәдијјәләр бәхш едир.


2499 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...