Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Јанвар 2017

Лоғманын үч нәсиһәти

Ҝеҹ вә аз јемәк јесән, о јемәк сәнин үчүн дүнјанын ән ләззәтли јемәји олар.
Бир ҝүн Лоғман оғлуна дејир: Сәнә үч нәсиһәт вермәк истәјирәм!

1. Чалыш һәјатын боју дүнјанын ән ләззәтли јемәкләрини јејәсән.
2. Чалыш дүнјанын ән раһат јатагларында јатасан.
3. Чалыш дүнјанын ән јахшы сарајларында јашајасан.

Лоғманын оғлу атасынын бу нәсиһәтләрдән тәәҹҹүбләнәрәк дејир: Ата, бизим кичик вә касыб бир аиләмиз вар. Бу касыб вахтымызда бунлара мән неҹә наил ола биләрәм?

Лоғман дејир: Оғлум!
1. Ҝеҹ вә аз јемәк јесән, о јемәк сәнин үчүн дүнјанын ән ләззәтли јемәји олар.
2. Чох чалышыб ҝеҹ јатсан, јатдығын һәр һансы бир јер сәнин үчүн дүнјанын ән раһат јери олар.
3. Инсанларла меһрибан давраныб онларын гәлбләриндә өзүнә јер тапа билсән, демәк дүнјанын ән ҝөзәл евләринә, сарајларына саһибсән.


2104 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...