Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Декабр 2016

Гыса өмүр бизим үчүн бөјүк ибрәт дәрсидир

Ибрәт дәрсләри чохдур, аз олан “нәсиһәт вә ибрәт” ҝөтүрмәјимиздир.
Имам Әли (ә) бујуруб:
“Ибрәт алмаг үчүн чохлу нүмунәләр вар, анҹаг ибрәт алмаг (алан) чох аздыр”.

“Гүрәр әл-һикәм”, ҹ. 3, сәһ. 68.

Бәзиләринә үз вермиш мәғлубијјәт башгалары үчүн галибијјәт, зәфәр дәрси ола биләр.
Бәзи програмларын доғурдуғу бәдбәхтликләр ишләрдә мүвәффәгијјәтә вә “мәгсәд”ә чатмаг үчүн програм һазырлајанлары методуну дәјишмәјә мәҹбур едә биләр.

Ҝүндәлик өлүмләр бизим үчүн “һәјәҹан сигналы” вә “хәбәрдарлыг” ола биләр.
Јол гәзасы сәһнәси сүрүҹүләр үчүн еһтијат дәрси, норкаманларын бәдбәхт агибәти еһтирас әһли үчүн “ибрәт ҝүзҝүсү”, ҝүнаһкарларын рүсвајчылығы башгалары үчүн моһизә (өјүд) ола биләр.
Бунлар һамысы доғрудур, анҹаг инсанын “ибрәт ҝөзү” ачыг олмалы вә “ибрәт ҝөтүрмәји” гаршыја мәгсәд гојмалыдыр.

Әтраф мүһит, гыса өмүр бизим үчүн бөјүк ибрәт дәрсидир. Лакин “ибрәт ҝөзүмүзү” бағлајараг, өзүмүзү күчәләрә вурарсаг, бу гәдәр ибрәт дәрсинин нә фајдасы вар?
Дәрдләрин дәрманы да вар, лакин дәрмандан истифадә олунмадығы сүрәҹә мүалиҹәдән сөһбәт ҝедә билмәз.
Јол кәнарында бир чох “јол һәрәкәти гајдалары”ны ҝөстәрән ишарәләр олур. Әҝәр сүрүҹү бунлара диггәт јетирмәк истәмирсә, тәһлүкәләрлә гаршылашыр.

Ибрәт дәрсләри чохдур, аз олан “нәсиһәт вә ибрәт” ҝөтүрмәјимиздир.


1598 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...