Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Декабр 2016

“Билмирәм” ҹавабы

“Билмирәм” сөзүнү демәјә утанан шәхс бир нөв мәғрур вә алдадыҹы һиссләрә булашмышдыр
Имам Әли (ә) бујуруб:
“Кимдәнсә билмәдији бир шеј һаггында сорушарларса, “билмирәм” сөзүнү демәјә утанмасын (“билмирәм” десин)”.

“Гүрәр әл-һикәм”, ҹ. 6, сәһ. 277.

Билик хәзинәсинин ачары “суал”дыр.
Сорушмаг, тәвазөкарлыг әламәти, гүрур вә јекәханалыгдан узаглығын ҝөстәриҹисидир.
Инсанлар бүтүн биликләрә јијәләнмәјибләр, буна ҝөрә дә даим сорушуб өјрәнмәјә еһтијаҹлыдырлар. Демәли, билмәдијимизи сорушмалыјыг. Әҝәр билмәдијимиз бир шеј һаггында суал вериләрсә, чәкинмәдән “билмирәм” демәлијик.

Бәзиләри үчүн “билмирәм” сөзүнү дилә ҝәтирмәк һәддән артыг чәтиндир. Бу ифадәни ишләтмәмәк үчүн башгаларынын суалы гаршысында минләрҹә јанлыш, јалан сөјләмәјә һазырдырлар. Чүнки өз карјераларына хәләл ҝәлмәсиндән горхурлар. Бир һалда кы, инсанлары јанлыш истигамәтләндирмәк вә диггәтсиз ҹаваблар даһа пис нәтиҹәләр доғурур.
“Билмирәм” сөзүнү демәјә утанан шәхс бир нөв мәғрур вә алдадыҹы һиссләрә булашмышдыр. Мәғрурлуг исә бәзән инсаны јерә вурур.
Һәр шејдән мәлуматымыз олмадығы һалда, өзүмүзү бүтүн сирләрә вагиф, савадлы вә интелиҝент кими ҝөрсәтмәјин нә мәнасы вар?
Бу, “өзүнү” вә “башгаларыны” алдатмаг дејилми?


1415 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...