Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Декабр 2016

Мөвлуд Мәтин, Фазил Мустафа - бир террорун ики үзү

Азәрбајҹан халгыны белә бир депутаты олдуғу үчүн утандырыр.
Русијанын Түркијәдәки сәфирини сәрҝидә өлдүрән Мөвлуд Мәтин адлы террорчунун видеосына бахдыгда ачыгҹа тәкбир демәси, Һәләб дејә бағырмасы диггәтдән јајынмыр. Русија илә Түркијәнин арасында бузларын әридији бир дөврдә белә бир террорун мејдана чыхмасы вә мәһз бу ики шәхсин - Путин вә Әрдоғанын арасыны дүзәлдән сәфирин өлдүрүлмәси вә гәтлдән сонра ваһһаби-ИШИД сајағы тәкбир демәләр, Һәләб бағыртылары һеч дә тәсадүфи дејил.

Путинин баҹарыглы дипломаты Түркијәдә рәһбәрлији әмәлли-башлы Путинә јахынлашдыра билмишди. Путинә јахынлашмаг исә Түркијәнин Бәшәр Әсәди девирмәк истәјән АБШ-дан, Исраилдән ајрылмасы демәк иди. Тәсәввүр един бу ҹүр критик бир дурумда ики террор һадисәси баш верир. Бири Түркијәдә одлу силаһла, диҝәри Фазил Мустафа тәрәфиндән мәнәви террор. Бу ики инсан бир террорун ики үзүдүр.

Әрдоған сајәсиндә Түркијә чыхылмаз вәзијјәтә ҝирмишди. Әрдоғанын ИШИД-ә дәстәк вермәсинә бахмајараг, Һәләбдә удузмушду. Террор гурбаны олан сәфирин исә Түркијә-Русија јахынлашмасында бөјүк ролу олмушду. Әрдоған үчүн исә ҝеријә дөнүш јох иди. Онун бундан сонра Түркијә халгына Һәләбдә удузмушуг демәјә ҹүрәти чатмырды. Амма истәр-истәмәз Русија-Иран ҹүтлүјүнә јахынлашмышды. Бу исә о демәкдир ки, Бәшәр Әсәдин гәләбәсини етираф етмәк ан мәсәләси иди.

Бәшәр Әсәдин галиб олмасы исә Иранын гәләбәсидир. Иранын гәләбәсини бир чохларынын ҝөзү ҝөтүрмүр. О ҹүмләдән депутат Фазил Гәзәнфәроғлу илләрлә гәлбиндә сахладығы кини мәгамдыр дејиб гусуб. Иран президенти һаггында чох тәһгирамиз ифадәләр ишләдиб. Һәсән Руһанинин әслиндә Ермәнистана ҝетмәси Фазил Мустафаја о гәдәр дә тохунмајыб. Чүнки Фазил Мустафа кими адамлара сепаратчы режимдә консерт вериб сонра Азәрбајҹана консерт үчүн ҝәтирилән рус әсилли мүғәнни чохдан ҹаваб вериб: Һүнәриниз вар, ҝедин алын Гарабағы, мән тутмушам габағынызы? Доғрудур, Фазил Мустафанын Гарабағы алмасынын габағыны нә Һәсән Руһани тутуб нә дә башга бириси. Һүнәрин варса бујур ҝет ал! Сән нә вахт силаһланыб Гарабаға ҝирдин, сәнин габағыны алдылар? Сәнин һүнәрин варса дөвләт бөјүкләримизә тәзјиг елә, Гарабағ мәсәләсиндә сәһләнкарлыг етмәкдә ҝүнаһландыр онлары.

Фазил Мустафанын Һәсән Руһанини конјак ичмәјә, донуз әти јемәјә дәвәт етмәси онун әгидәдашларынын Суријада, Ирагда мәғлуб олмасындан өтрү гәһрү-пәришан олмасынын психолоҝијасындан ирәли ҝәлән бир мәсәләдир. Һалбуки өзүнү әһли-сүннә адландыран вә әслиндә әһли сүннәјә ләкә олан бу шәхс Фәләстиндә, Суријада, Ирагда сүннү гардашлары мүдафиә етдији үчүн Ирана тәшәккүр етмәли иди. Бәшәр Әсәдин өзү дә сүннүдүр, амма онун әлејһинә вурушан ИШИД ваһһабидир. Инди ҝөрүн Фазил нә дејир: "Әксинә, Иран өзүнүн террорчу вә гулдур дәстәләрини Суријада јерләшдирәрәк, мүсәлманлары, түркмәнләри мәһв етди. Бүтүн бунлар Иран сијасәтинин бариз ҝөрүнән тәрәфләридир. Иран доғрудан да сүлһпәрвәрдирсә, башга өлкәләрдә дә сүлһү тәтбиг етсин дә!" Әслиндә о, "мүсәлманлар, түркмәнләр" сөзүнүн јеринә ИШИД, ваһһабиләр демәк истәјиб, садәҹә дилинә ҝәтирмәкдән чәкиниб. Тип ачыгҹа мәнәви террорла мәшғулдур.

Милли Мәҹлисин сәдри Огтај Әсәдовдан тәләбимиз будур ки, Фазил Мустафаја шиддәтли төһмәт едилсин. Чүнки дөвләтин, халгын чох ҹидди күрсүләринин бириндә отуруб гејри-ҹидди сөзләр данышмагла дөвләтин сијасәтинин зиддинә һәрәкәт едир. Азәрбајҹан халгыны белә бир депутаты олдуғу үчүн утандырыр.


4458 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...