Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Декабр 2016

Јахшыларла достлуг јахшылыг ҝәтирәр

Пак вә јахшы инсанларла достлуг етмәк мүмкүн олдуғу һалда, чирклиләрлә үнсијјәтә нә лүзум вар?
Имам Әли (ә) бујуруб:
“Јахшыларла достлуг, күләјин әтирли ијин јанындан кечәркән ҝөзәл иј ҝәтирдији кими јахшылыг ҝәтирәр”.

“Гүрәр әл-һикәм”, ҹ. 2, сәһ. 201.

Инсан характеринин өзәлликләриндән бири дә онун әтраф мүһитдән тәсирләнмәсидир.
Салеһ инсанларла үнсијјәт инсанда мүсбәт из бурахдығы кими, алудә, пис достларла јолдашлыг етмәк дә онун гәлбини, дүшүнҹәләрини вә рәфтарыны өз тәсири алтына алыр.
Әтирли јердә дајанмаг, һәтта инсан әтир вурмамыш олса белә ону хошгохулу едир. Сәди “Ҝүлүстан” әсәриндә бу бөјүк һикмәтә ишарә вурур. “Ҝүл” илә “ҝил”ин достлуғундан данышаркән достун мүсбәт кејфијјәтинин, һәтта ҝилә, торпаға да тәсир бағышладығыны вурғулајыр.
Зибиллик вә батаглыгдан өтән күләк, үфунәтли ијә чеврилиб инсанын бурнуну дәлдији кими, әтирли, ҝүллү-чичәкли бағдан өтән күләк дә она руһ верир, севинҹ бәхш едир. Башгалары илә үнсијјәтдә оларкән онларын характерләриндән тәсирләнмәк гачылмаздыр.

Пак вә јахшы инсанларла достлуг етмәк мүмкүн олдуғу һалда, чирклиләрлә үнсијјәтә нә лүзум вар?


1872 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...