Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Декабр 2016

Бәшәр Әсәди өлдүрә билмәјән Полад Әләмдар Әрдоғаны өлдүрдү

Бу дәфә тохунулмазлығы олан русијалы сәфир Түркијәдә һәгигәтән һәјатыны итириб
Әрдоған ордусунун демәк олар ки, филмдән әлавә һәгиги гәһрәман бајрагдарына чеврилән Әләмдар Полад Әрдоғанын башыны әмәлли-башлы бәлаја салыб. Бу филмә баханлар билир ки, филм јаранандан мафија филми кими "хәјал үрүнү" (тәхәјјүл мәһсулу) шүарыјла екранлара чыхды. Амма даһа сонралар мәшһурлашды вә мәшһурлашмағынын бир сәбәби дә сијаси мотивләрин филмдә јер алмасы олду. О андан етибарән долајы јолла филм вә филмин баш гәһрәманы тез бир заманда һәм дә Әрдоған ордусунун бајрагдарына чеврилди. "Ҝези" һадисәләри заманы сијасәтдә чохлары тәрәфиндән артыг артист кими дәјәрләндирилән Әрдоған бир нечә артисти башына топлајыб онлардан көмәк истәди. Полад Әләмдар да санки һәгиги гәһрәманмыш кими чыхыб халгы Әрдоғана дәстәк вермәјә чағырды.
Даһа сонра Поладын ады ФЕТО-чуларла һалланды, һәтта јазыланлара ҝөрә Әрдоғана гаршы һазырланан чеврилишдән филм һејәтинин хәбәри олубмуш. Бу јахынларда исә ашкарланды ки, Полад Әләмдарын сериалынын бир фрагментиндә Әрдоғанын ады гәбиристанлыгдакы башдашыларынын биринин үстүнә јазылыб.
Амма бир мәгама диггәт етсәк ҝөрәрик ки, саман алтдан су јеридән Полад вә онун командасы ачыгҹа Сурија лидери Бәшшар Әсәдин һәгигәтдә Әрдоғандан ҝүҹлү олдуғуну филмдә ачыгҹа етираф едиб. Белә ки, дөвләт хәтти илә Суријаја – ҝүја Бәшәр Әсәди өлдүрмәјә ҝедән Полад Әләмдар өзү РПГ 7в мәрмисинә туш ҝәлир вә јаралы һалда узандығы евдә күлә дөнүр. Беләҹә "ҹәсәдини" Түркијәјә ҝәтирирләр. Һалбуки елә һәмин сериалда ИШИД лидери Бағдадинин асанлыгла өлдүрүлмәси сәһнәсини ҹанландырыблар. Әрдоған исә башы филм гәһрәманларына сығынмагдан ајылмајыб, бу сәбәбдән дә һәмин фрагментләри ҝөрә билмәмишди. Ја да ҝөрмүшдү, садәҹә реаллыгла барышмышды.
Полад Әләмдар өз гәһрәманы Әрдоғаны, Әрдоған да өз ссенарисинин Әләмдарыны о гәдәр шиширтди ки, ахырда Әрдоғанын башына ојун ачды. Түркијәдә Русијанын бу өлкәдәки сәфиринә гаршы суигәсд һазырланыб. Сәфир залдаҹа ҝүлләләниб. Ҝүлләләјән шәхсин полис мәмуру олмасы үзә чыхыб. Тәслим олмајыб мүгавимәт ҝөстәриб вә өлдүрүлүб. Бу психолоҝија тәбии ки, Полад Әләмдарын филмдә Исраил сәфирлијинә басгын едиб сәфири өлдүрмәси һадисәсинин һәгиги версијасыдыр. Бу дәфә тохунулмазлығы олан русијалы сәфир Түркијәдә һәгигәтән һәјатыны итириб. Беләликлә дә Путинлә арасындакы бузлар јениҹә әримәјә башлајан Әрдоған бир даһа Путинә һесабат вермәк зорунда галыб.
Гејд едәк ки, Полад Әләмдар ролу да һеч дә тәсадүфи дејил, дәрин дөвләтдә МИТ (Милли Истихбарат Тәшкилаты) ишчиләриндән бирини ҹанландырыр.
Фәтуллаһ Ҝүлән ишинин Әрдоған тәрәфиндән һазырландығы шүбһәләри мөвҹуд олдуғу кими бу хошаҝәлмәз һадисәнин дә АБШ-Исраил ҹүтлүјү тәрәфиндән һазырланмасы гејри-мүмкүн мәсәлә дејил. Чүнки сон заманларда сијаси лидерләрин топлантысында Әрдоған артыг Обаманын дејил, Путинин јанында дајаныб шәкил чәкдирирди.
6599 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...