Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Декабр 2016

"Мүфти" Мүбариз Гурбанлынын "Ҹүмә хүтбәсиндән" репортаж

Доғрудур, Мүбариз Гурбанлыны бу ҝүнә гәдәр нәинки индики вәзифәсиндә, һәтта бундан әввәл дә ҹиддијә алан олмајыб
Әввәлләр дә белә һадисәләр тез-тез баш верирди. ГМИ нәзарәти алтында олан мәсҹид ахундларына Президент апаратынын мәтбәхиндә јазылмыш хүтбәләр пајланырды ки, бу хүтбәләрлә ҹамааты һагг јолуна – ЈАП јолуна дәвәт етсинләр. Түркијә дә о заманлар Ататүркүн вахтында бу просесләрин шаһиди олуб. Әлбәттә, һансы дөвләтдә ки, дин залым дөвләтин нәзарәти алтында олуб, бу кими һаллар тәкрарланыб.

КМЗДК (Дини Гурумларын јени ады сајтымызда бу ҹүр верилиб – Кәрбәла-Мәшһәд Зијарәтләри үзрә Дөвләт Комитәси) сәдри мүфти Мүбариз Гурбанлы өзүнүн нөвбәти "Ҹүмә хүтбәсиндә" белә дејиб: "Азәрбајҹан дүнјәви дөвләт олдуғундан дөвләт мүәссисәләриндә, еләҹә дә али тәһсил оҹагларында намаз гылынмасыны мәгсәдәујғун сајмырам. Анҹаг дөвләт мүәссисәләриндә вә али тәһсил оҹагларында дини ајин иҹра етмәк олмаз. Чүнки ганунвериҹилијә ҝөрә, дини ајинләрин иҹрасы јалныз дини мәбәдләрдә һәјата кечирилмәлидир. Јәни јәһудиләр синагогда, христианлар православ вә католик килсәләриндә, мүсәлманлар исә мәсҹидләрдә дини ајинләри иҹра етмәлидирләр. Бу ҝүн јалныз Бакы шәһәриндә 132 мәсҹид вар. Она ҝөрә дә истәнилән шәхс мәсҹидә ҝедиб намазыны гыла биләр. Динимиз һәр бир инсана имкан јарадыр. Әҝәр тәдрис вахты зөһр намазыны иҹра етмәјә проблем јаранырса, онда буну гәзаја сахламаг олар. Бунунла да кимсә ҝүнаһ газанмыр. Тәбии ки, намазы һансыса мәканда гылмағы гадаған етмирик. Лакин иш јерләри вә ја тәһсил оҹаглары намаз гылмаг јери дејил. Ганунвериҹилијә ҝөрә али тәһсил мүәссисәләриндә дини ајинләри јеринә јетирән шәхсә зор тәтбиг етмәк, јахуд да мәсҹидә ҝедиб киминсә голундан зорла тутуб бајыра чыхармаг гадағандыр." Мүфти Мүбариз Гурбанлы бу фәтваны Азәрбајҹан Дөвләт Нефт вә Сәнаје Университетиндә вериб. Ҹәнаб мүфтијә демәк лазымдыр ки, намаз әһлинә дејирсән тәһсил оҹағы, дөвләт идарәси намаз гылмаг јери дејил. Бәс ҝөрәсән тәһсил оҹағы фәтва мәркәзидир? Фәтва верәнсән ҝет ГМИ-дә имтаһан вер, мүфтиләр шурасына гәбул ол, сонра фәтва вер.

Бир јандан дејир ки, ганунвериҹиликдә - әҝәр кимсә бу јерләрдә дини ајинләри иҹра едәрсә - зор тәтбиг етмәк гадағандыр. Сорушмаг лазым: Дөвләтин гадаған етмәдији шеји сән һансы һагла мәгсәдә ујғун сајмырсан? Икинҹиси сән һансы мәгсәди нәзәрдә тутурсан? Намаз гыланын мәгсәди Аллаһ ризасыны газанмагдыр, сән бу иши һәмин мәгсәдә ујғун сајмырсан? Бәс һансы мәгсәдә ујғун сајырсан, Аллаһын гәзәбини газанмаг мәгсәдинә? Һеч билирсән нә данышырсан? (Ким бир аз мәдәни, зијалы, әдәби дилдә данышан бири кими ҹамаатын јаддашында галмаг истәјир "мәгсәдәујғун сајмырам" дејир)

Доғрудур, Мүбариз Гурбанлыны бу ҝүнә гәдәр нәинки индики вәзифәсиндә, һәтта бундан әввәл дә ҹиддијә алан олмајыб. Бундан әлавә Мүбаризин садаладығы јерләрдә бундан әввәл дә - бәзи истисналары нәзәрә алмасаг – дини ајинләри иҹра етмәк гадаған олуб. Демәли, Мүбариз Гурбанлы онун үчүн әввәлҹәдән јазылан хүтбәни охујуб.

Бу киши моллалыг етмәјә башлајандан бәри "Јол әһвалаты" киносундакы Гурбан дајынын сөзү јадыма дүшүр: Сән гәләтвү елә, отур ашағы, моллалыг еләмә.

Бәли, Мүбариз Гурбанлынын дедији сөзләр башдан-ајаға гәләтдир (сәһвдир). Намазы биләрәкдән гәзаја сахламаг олмаз, ҝүнаһдыр. Нәинки гәзаја верән, һәтта бу сөзү дилә ҝәтирән шәхс дә ҝүнаһ газаныр. Адам ҝәрәк билдијини данышсын, јалан данышыб диндар ҹамиәни алдатмасын.

Мүбариз Гурбанлы дүрүст адам олсајды тәһсил оҹаглары вә дөвләт мүәссисәләринин мәсулларыны ҹамаата намаз гылмаға иҹазә вермәјә чағырыш едәрди.

П.С. Ҹүмә хәтибләриндән хаһишимиз будур ки, ҹүмә намазларында өзләрини тәгваја дәвәт едәндән сонра Мүбариз Гурбанлынын хүсусијлә дәвәт етсинләр.


3147 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...