Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Јанвар 2015

Сон мәсум вә ханым Мәсумә (с.ә)

1 феврал - Һәзрәт Фатимеји-Мәсумәнин (с.ә) үзүҹү вәфат ҝүнү...

Имам Заманын (әҹ) ханым Мәсумә вә онун сәфалы һәрәминә хүсуси диггәти вар. Ханым Мәсумә Гума ҝәләндән сонра бу мәнтәгә мәнәви бахымдан чичәкләнмиш, инкишаф етмишдир. Бу шәһәр бир нөв мәһдәвијјәт мәдәнијјәти мәркәзләриндән олмушдур. Сон мәсумун, Имам Заманын (әҹ) ханым Мәсумәјә хүсуси мүнасибәти Әһли-Бејт тарихиндә (ә) мараглы мөвзулардандыр.
Şиә мәктәбинин ифтихарларындан бири дә мәсумлардан јадиҝар галмыш зијарәтнамәләрдир. Ханым Мәсумәнин зијарәтнамәси бу хәзинәдә хүсуси дәјәрә маликдир. Зијарәтчи бу зијарәтнамәдә али шиә маарифи илә таныш олур, вилајәт мәгамыны 8 дәфә јада салыр. Бу 8 мәгамдан 3-ү Имам Замана (әҹ) аиддир. Һәмин 3 мәгама нәзәр салаг. Бу зијарәтнамәдә верилән саламларда бир әсрарәнҝизлик вар. Зијарәтчи бу зијарәтнамәдә “әссәламу әләјкә” дејәрәк хитаб етмәклә ханым Мәсумәјә өз еһтирамыны билдирир. Амма 12-ҹи имама (әҹ) салам верәркән мүраҹиәт 3-ҹү шәхсдәдир. Аллаһдан истәнилир ки, Аллаһ өз хәлифәсинә салават ҝөндәрсин: “Әллаһуммә сәлли әла нурикә вә сираҹикә...”
Зијарәтнамә охунаркән бу үслубун дәјишилмәси зијарәтчинин диггәтини гејбдә олан Имама (әҹ) јөнәлдир. Зијарәтнамәдә зикр олунан ләгәбләр, адларда чох дәјәрли мәналар вар. Мәсум имамлардан бизә чатан зијарәтнамәләрдә белә дәрин мәналар кифајәт гәдәрдир. Јалныз бу зијарәтнамәдә Имам Меһди (әҹ) һаггында “сираҹ”нурани ады ишләдилир. Һеч бир дуа вә зијарәтнамәдә бу сөзлә растлашмырыг. Зијарәтнамәдә һәр имамын адынын кәнарында онун сифәтләрини ифадә едән сөзләр вар. “Әт-таһирул туһур” адында Имам Муса Казим (ә) вәсф олунур. 11-ҹи имамдан (ә) данышаркән дејилир ки, 12-ҹи имам (әҹ) сәнин ҹанишининдир. Беләҹә Имам Меһдинин (әҹ) әзәмәти онун атасы үчүн бир вәсф сајылыр.
Гурани-Кәримдә дә сон пејғәмбәр (с) һаггында данышыларкән “сираҹ” сөзү ишләдилир. Бу һәзрәт Пејғәмбәрин (с) вәсфләриндәндир. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) халгы Аллаһа доғру дәвәт етдијиндән ҝүнәш кими нур сачараг зүлмәтләри ишыгландырырды. Имам Меһди (әҹ) дә булуд архасында галмыш ҝүнәш кимидир. О да халга доғру јолу ҝөстәрир, онлары һидајәт едир.
Имам Заманын адлары әдәбијјатда, поезијада бирбаша вә долајы јолларла зикр олунур. Бир шердә охујуруг ки, сәнин һүзурундан рәнҝ алмыш чичәкләр чәмәнләр арасындан сәни ҝөрмәк үчүн бојланыр. Ҹанлар сәнә фәда олсун, еј ҝөз габағында олан вә кимсәнин ҝөрмәдији! Сәнин кечдијин күчәләрин тозу да бир тәбәррүкдүр. Сән һара ҝетсән јерин гәлбләримиздәдир.
İмам Садигдән (ә) нәгл олунмуш рәвајәтә әсасән зүһур дөврүндә өз һәгиги мәгамына јүксәләҹәк јерләрдән бири дә ханын Мәсумәнин һәрәмидир. Бу мүгәддәс вә пак мәканда әлләри дуа үчүн галдырыб Имам Меһдинин (әҹ) зүһуру үчүн дуа етмәк неҹә дә ҝөзәлдир. Аллаһдан истәјирик ки, онун ҝәлишини ҝөрәк.
Һеч шүбһәсиз, Әһли-Бејт (ә) үчүн ән шад ҝүн Имам Меһдинин (әҹ) зүһур ҝүнүдүр. Чүнки онун зүһуру ҝүнү әдаләт бүтүн јер үзүнү бүрүјәр. Һаггы тапданан, һаггы әлиндән алынанлар өз һаггына чатар. Аллаһ, өвлијаларын бүтүн һүгуглары тәмин олунар. Бүтүн јер үзүндә төвһидә, Пејғәмбәрин (с) рисаләтинә шәһадәт вериләр. Инсанлар Әмирәлмөмининин (ә) вилајәтинә дәвәт олунар, дүшмәнләрдән үз чевирмәјә чағырылар.
İнсан Әһли-Бејтдән бир аддым габаға кечсә вә ја ҝери галса јолу азар. Имам Меһдинин (әҹ) зүһуру дөврүндә јолуну азан инсанын һесабы диҝәр имамларын дөврүндә јолуну азан инсанларын һесабындан фәргләнәр. Чүнки Имамын (әҹ) зүһуру дөврүндә артыг хәбәрдарлыг баша чатдырылмыш, бүтүн дәлилләр ашкарланмышдыр. Бу сәбәбдән Имам Меһди (әҹ) кимсәнин төвбәсини гәбул етмәз.
Зијарәтчи охујур: “Салам олсун бөјүк ҹәддин һәзрәт Мәһәммәдә ки, бизи вә сизи өз зүмрәсиндә бир араја ҝәтирди.” Бу истәк гијамәт ҝүнүнә аид дејил. Чүнки зијарәтнамәнин сонракы һиссәсиндә ахирәт мәсәләләри јада салыныр. Бурада мәгсәд Имам Заманын (әҹ) зүһурудур. Бурада риҹәт, мәсум имамларын јенидән дүнјаја гајыдышы әсасында бир араја ҝәлмәк мәнасы нәзәрдә тутулур. Имам Меһди (әҹ) илә бирликдә олмаг бүтүн имамларла бирликдә олмагдыр. Бу һәзрәт Пејғәмбәрин (с) ардыҹыллары зүмрәсинә гатылмагдыр.
İмам Заманын (әҹ) Гум әһалисинә диггәт вә севҝиси, хүсуси илә алимләрә мәһәббәти ханым Мәсумәнин вүҹудуна хатирдир. Бөјүк фәгиһ, тәгва вә фәзиләт нүмунәси мәрһум Ајәтуллаһ Һаҹы Шејх Мүртәза Һаири (Шејх Әбдүл-Кәрим Һаиринин оғлу) өз гејдләриндә јазыр: “Ҝерчәкдә өзүнү ҝөстәрән гәрибә јухулардан бири ханым Мәсумә илә бағлыдыр. Мән һәрәмин баш тәрәфиндә дајаныб зијарәт етмәји бәјәнмирәм. Әввәла, салам һәмин мүгәддәс вүҹудла үзбәүз дајанылыб верилмәлидир. Онун башы үзәриндә үзү гибләјә дајандыгда ханымын пак мәзары сол тәрәфдә галыр. Башга саламларда белә бир форманы хатырламајырам. Диҝәр тәрәфдән, ханымын пак мәзары зәриһлә фәргли буҹаға маликдир. Бир ҝеҹә гәрибә јуху ҝөрдүм. Үч бәдәви шәхслә растлашдым. Белә баша дүшдүм ки, онлардан бири имамдыр. Ханымын башы үзәриндә үзү гибләјә дајаныб зијарәт едирдиләр. Дурушларындан ајдын иди ки, зијарәт үчүн дајаныблар. Амма мән онларын сөзләрини ешитмирдим. Сонра ханымын зијарәт мәнбәләриндән олан Сәдин рәвајәтинә бахдым. Орда јазылмышды ки, баш тәрәфдә, үзү гибләјә дајанылмалыдыр. Амма баш тәрәфдә дејилдикдә баш үзәриндә дајанмаг нәзәрдә тутулмур. Бурада охудугларым јухуда ҝөрдүкләримә ујғун ҝәлирди...
Имам Садиг (ә) бујурур: “Тезликлә елм Куфәдән узаглашар, Гум шәһәриндә заһир олар. Бу шәһәр елм вә фәзиләт мәркәзи олар. Јер үзүндә бир нәфәр олсун мүстәзәф, диндән хәбәрсиз инсан галмаз. Һәтта пәрдә архасындакы ханымлар да. Зүһурдан габаг белә олар. Аллаһ-Таала Гум вә Гум әһалисини Имам Замана (әҹ) ардыҹыл гәрар верәр. Әкс тәгдирдә јер үзү һөҹҹәтсиз галар, јер өз сакинләрини камына чәкәр. Һәмин дөврдә елм Гум шәһәриндән Шәрг вә Гәрбә јајылар. Сонра Имам (әҹ) зүһур едәр. Аллаһ-Таала јалныз онун һөҹҹәтини инкар едәнләрдән интигам алар.”
Һәлә әрәб мәнтәгәсиндә Гум ады танынмајан бир заман һәзрәт Пејғәмбәр (с) ҝәләҹәклә бағлы сөзләр бујурурду. Һәтта ханымын атасы дүнјаја ҝәлмәдији бир вахтда ханымын Гум шәһәринә сәфәриндән данышырды.
Һазырда Гум Елм Һөвзәси 1000 илдән артыг јашы олан Нәҹәф Елм Һөвзәсини өтүб-кечмишдир. Бу шәһәрдә јүзләрлә јүксәк мәгамлы мүҹтәһид фәалијјәт ҝөстәрир. Гум әһлинин ҹанишинлији дедикдә тәглид мәрҹәләри нәзәрдә тутулур. Чүнки Имам Заман (әҹ) онлары өз ҹанишини һесаб едир. Мараглы нөгтәләрдән бири дә Имам Садигдән (ә) нәгл олунмуш һәдисләрдә диггәти чәкән һөҹҹәтлик мәсәләсидир. Һәдисдә бујурулур ки, Гум әһли һөҹҹәтдир. Бәли, һәгигәтин дүнјаја чатдырылмасында Гум ҹанишин кими чыхыш едир.
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Аллаһ-Таала Гума хатир дүнјанын бүтүн шәһәрләринә, Гум мөминләринә хатир Шәрг вә Гәрбдәки инсанлара, ҹинләрә диггәт јетирәр. Елә бир заман чатар ки, Гум вә онун әһалиси бүтүн јаранмышлара һөҹҹәт олар. Бу имамын (әҹ) гејби дөврүнә аиддир. Әҝәр Гум олмасајды јер өз сакинләрини камына чәкәрди.”
Әмирәлмөминин (ә) јер үзүнү фитнә бүрүдүјү, гылынҹлар гынындан чыхдығы заман ән саламат јер һаггында бујурур: “Ән саламат јер Гумдур.” Сонра һәзрәт бујурур: “Бу јердән ата-ана, баба-нәнә, әми-биби бахымындан ән үстүн инсанлар сәһнәјә ҝәләр.”
İмам Садиг (ә) Гум әһалиси һаггында бујурур: “Гум әһли бизим јардымчыларымыздыр.” Һәзрәт башга бир мәгамда бујурур: “Билин ки, Гум әһли бизим Гаимин јардымчылары, бизә доғру һәгигәтә дәвәт едәнләрдир.”
Имам бујурур ки, Гум әһли биздәндир, биз дә онларданыг. Имам Садиг (ә) Гуран ајәләринин тәфсири заманы бујурур: “Илк вәд јетишәндә инсанларын ајаға галдырылмасы дедикдә Имамын (әҹ) зүһурундан габаг ајаға галханлар нәзәрдә тутулур. Онлар Имам Һүсејнин (ә) ганыны алмаг үчүн ајаға галхар вә сакит дајанмазлар.” Диҝәр бир рәвајәтдә һәзрәт үч дәфә бујурур: “Анд олсун Аллаһа, онлар Гум әһлидир.”
İмам Казимин (ә) һүзурунда Гум вә онун әһалиси һаггында сөз дүшүр. Имам Казим (ә) Гум әһлинә мәрһәмәт диләјәрәк бујурур: “Беһиштин 8 гапысы вар. Бу гапылардан бири Гум әһли үчүндүр. Онлар бүтүн јер үзүндә шиәләримизин сечилмишләридир. Аллаһ бизим вилајәтимизи Гумун сујуна вә торпағына гатыб.”
Гум гејб дөврүндә шиә мәркәзидир. Буна ҝөрә Имам Һәсән Әсҝәри (ә) Имам Меһди (әҹ) дүнјаја ҝәләндән сонра Әһмәд ибн Исһаг Гуммијә мәктуб јазыр. Мәктубда бујурур: “Әһмәд ибн Исһаг! Аллаһ мәнә бир оғул әта етди. Сизә бу хош хәбәри чатдырмаг истәдим ки, бизим севинҹимизә шәрик оласыныз.” Амма Имам мәктубда Әһмәд ибн Исһаг Гуммидән истәјир ки, бу хәбәри сирр олараг сахласын, јалныз әсил шиәләрә хәбәр версин. Сәд ибн Абдуллаһ Гумми Имамын (әҹ) һүзуруна ҝәләндә хүсуси бир лүтф сајәсиндә һәзрәт һөҹҹәти (әҹ) ҝөрә билир.

Nur-az.com


4818 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...